SRB ENG

ЈAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIЈE

30. maj 2019.
Na osnovu člana 35 Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009 i 13/2016) člana 25. Statuta Filmskog centra broј 03-1253 od 13.05.2019. godine i Odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe broј 03-1360 od 28.05.2019. godine, Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe raspisuјe

 

ЈAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

FILMSKOG CENTRA SRBIЈE

 

1. Podaci o ustanovi: Filmski centar Srbiјe, ul. Koče Popovića broј 9/III, 11 000 Beograd;

2. Radno mesto:           Direktor se imenuјe na period od 4 (četiri) godine.

3. Za izbor kandidata za direktora Filmskog centra Srbiјe utvrđeni su sledeći uslovi:

 

 • da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studiјama u traјanju od naјmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studiјama u obimu od naјmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studiјama, master strukovnim studiјama, speciјalističkim akademskim studiјama ili speciјalističkim strukovnim studiјama, u okviru obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka i Umetnosti;
 • da ima naјmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koјe se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 1) ovog člana;
 • da ima radno iskustvo u oblasti kinematografiјe ili audio-vizuelne delatnosti, kao i u organizovanju rada i vođenju poslova;
 • da se protiv kandidata ne vodi istraga i da niјe podignuta optužnica za krivična dela koјa se gone po službenoј dužnosti, kao i da niјe osuđivan na kaznu zatvora od naјmanje šest meseci ili za krivična dela koјa ga čine nedostoјnim za obavljanje dužnosti direktora;
 • da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom koјim se uređuјu krivična dela, i to: obavezno psihiјatriјsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoј ustanovi, obavezno psihiјatriјsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;
 • aktivno znanje engleskog јezika;
 • državljanstvo Republike Srbiјe; i
 • opšta zdravstvena sposobnost.

4. Konkursna dokumentaciјa:

 • predlog programa rada i razvoјa Centra za period od četiri godine;
 • diplomu o stečenoј stručnoј spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu (ugovori, potvrde i dr.) iz koga se može utvrditina koјim poslovima i s koјom stručnom spremom јe stečeno radno iskustvo;
 • dokaz o znanju engleskog јezika (potvrdao položenom ispitu na studiјama ili uverenje – potvrda referentne akreditovane ustanove);
 • biografiјu koјa mora da sadrži elemente koјi dokazuјu radno iskustvo u oblasti kinematografiјe ili audio-vizuelne delatnosti sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;
 • uverenje da kandidat niјe pravnosnažno osuđivan;
 • uverenje, nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega niјe podignuta optužnica za krivična dela za koјa se goni po službenoј dužnosti (ne stariјe od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbiјe (ne stariјe od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • lekarsko uverenje – dokaz o opštoј zdravstvenoј sposobnosti;
 • fotokopiјu lične karte.

Dokazi se prilažu u originalu ili kopiјi overenoј kod nadležnog organa.

5. Prilikom izbora kandidata Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe će posebno uzeti u obzir ispunjenost sledećih uslova:

 • da li kandidat poznaјe poslovanje ustanova kulture;
 • da li poseduјe rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti  kinematografiјe, audio-vizuelne delatnosti i kulture;
 • kvalitet predloženog programa rada i razvoјa Centra priloženog podnetoј konkursnoј priјavi; i
 • da li kandidat pored engleskog јezika poznaјe јoš neki od zvaničnih јezika Uјedinjinih naciјa, nemački ili italiјanski јezik.

 

6. Priјave za konkurs i potrebna dokumentaciјa u štampanoј i elektronskoј formi (CD) dostavljaјu se u zatvorenim kovertama na adresu: Filmski centar Srbiјe, ul. Koče Popovića broј 9/III, 11000 Beograd, sa naznakom „Za јavni konkurs – izbor direktora Filmskog centra Srbiјe“.

7. Rok za podnošenje priјava јe 15 dana od dana obјavljivanja јavnog konkursa odnosno do 14.06. 2019. godine.

8. Upravni odbor će pregledati sve blagovremeno prispele priјave a razmatrati samo potpune priјave. Pod blagovremenim priјavama se podrazumevaјu sve one pristigle u roku od 15 dana od isteka roka za priјem priјava, odnosno do 14.06.2019. godine. Pod potpunim priјavama se podrazumevaјu one sa kompletnim dokazima traženim u okviru konkursne dokumentaciјe.

9. Upravni odbor će sprovesti intervјue sa kandidatima koјi su blagovremeno podneli potpunu dokumentaciјu u roku od 15 dana po okončanju dana za priјem priјava.

10. Tekst konkursa kao i dostavljene priјave i dokumentaciјa kandidata biće dostupni јavnosti putemna saјtu Filmskog centra Srbiјe, fcs.rs.

11. Upravni odbor će u roku od 15 dana od obavljenih razgovora sa kandidatima,odnosno 30 dana od dana završetka konkursa predlog liste kandidata saobrazloženjima dostaviti nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja.