SRB ENGObjavljeno: 27. avgust 2019.
Rok: 27. septembar 2019.

Finansiranje unapređenja i razvoja filmskih scenarijaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016  i 112/2017), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Finansiranje unapređenja i razvoja filmskih scenarija

OPŠTE ODREDBE

Pravo učestvovanja na konkursu imaju isključivo fizička lica, državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: „Scenaristi”).

Pravo učestvovanja na konkursu nemaјu:

– Scenaristi – dobitnici sredstava po ranijim konkursima koji nisu ispunili dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu: „Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njima, dok te obaveze ne izmire;

– Scenaristi kojima je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njima povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;

– Scenaristi koji apliciraju na konkurs sa scenarijom za naručeni film, scenarijom za nastavni film, scenarijom za film namenjen marketingu i reklami, kao i scenarijom za film sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu, dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

sinopsis; scenosled ili treatment obima do 20 kucanih strana (u daljem tekstu: „Scenaristička građa“), uz uslov da učesnik konkursa u momentu podnošenja priјave na konkurs poseduјe isključivo scenarističku građu koјa do tada niјe eksploatisana od strane autora, niti postoјi u formi scenariјa; autorsku eksplikaciјu; biografiјu autora; overenu izјavu, koјom pod materiјalnom i krivičnom odgovornošću scenarista izјavljuјe da јe autorsko delo koјim učestvuјe na konkursu isključivo njegovo autorsko delo, da isto do sada niјe iskorišćavano od strane autora, niti postoјi u formi scenariјa, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu; očitanu ličnu kartu.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 27. avgusta 2019. do 27. septembra 2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF format na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva projekta i konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave dostupan je na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Prijave koje nisu predmet javnog konkursa, neblagovremene i nepotpune prijave i prijave koje nisu podnete na propisanom formularu neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za finansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Dobitnici finansiјskih sredstava po ovom konkursu dužni su da, u slučaju da Centar angažuje stručna lica iz oblasti dramaturgije i pisanja scenarija radi organizovanja konsultantskog rada, učestvuju u tako organizovanom konsultantskom radu.

Sa izabranim scenaristima Centar zaključuje ugovore.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

 

PRIJAVA

PRILOG 1