SRB ENGObjavljeno: 01. februar 2006.
Rok: 02. mart 2006.

K O N K U R S ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJAPravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima („Službeni list SCG“ br. 61/04).

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno „indirektni korisnici budžeta“, članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave isključivo priču, scenosled ili sinopsis obima do najviše 20 kucanih strana (u daljem tekstu: scenaristička građa). Tekst mora biti otkucan fontom Arial ili Courier za one koji koriste kompjuter, veličina slova 12, sa jednostrukim razmakom, bez korišćenja „spisateljskih efekata“ kao što su boldovanje, italik, podvlačenje i sl. Priloženi materijal se ne vraća.

Odluku o dobitnicima podrške doneće petočlana komisija. Nagrađeni autori će pored novčane nagrade dobiti i priliku da kroz konsultantski rad sa renomiranim autorima razrade scenarističku građu.

Konkurs će administrativno i kreativno voditi Filmski centar Srbije koji će organizovati konsultantski rad na scenariju sa dobitnicima podrške, i to u vremenskom periodu koji će naknadno biti određen, ali neće biti duži od tri meseca od dana objavljivanja rezultata konkursa. Autor scenarističke građe je dužan da učestvuje u konsultantskom radu.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

1. Fizička lica – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije i autori scenarističke građe kojom konkurišu za dodelu sredstava po ovom konkursu, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pored svojeručnog potpisa autora na svakoj pisanoj stranici materijala za scenario i personalne biografije autora, fizička lica dostavljaju i fotokopiju lične karte, kao i svoju izjavu, overenu od strane nadležnog organa (suda ili opštinskog organa za overu), kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da je autorsko delo kojim učestvuju na konkursu isključivo njihovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu;

2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela i moraju posedovati saglasnost autora scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz registra, dokaz o matičnom broju i PIB broju, overenu izjavu saglasnosti autora scenarija, kao i sve ostale dokaze iz prethodne alineje koji se odnose na fizičko lice autora scenarija.

Filmski centar Srbije zastupaće autora scenarija i pomagati u ostvarenju scenarija koji nije vezan za proizvođača, ukoliko to autor scenarija želi.

Pola sume za podršku scenariju biće isplaćeno podnosiocu zahteva odmah po potpisivanju ugovora dok će druga polovina biti isplaćena po okončanom konsultantskom radu na scenariju i prihvatanju konačnog scenarija od strane komisije.

Učesnici konkursa mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Filmskog centra Srbije, najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za finansiranje unapređenja i razvoja filmskog scenarija“, na adresu Filmskog centra Srbije, Beograd, Čika Ljubina br. 15/2. Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Prijave po konkursu dostavljaju se u 6 primerka, na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, sa svim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa. Prijava mora biti jasna i nedvosmislena, potpisana svojeručno od strane fizičkog lica učesnika konkursa, odnosno overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica pravnog lica koje učestvuje na konkursu. Obrazac za prijave biće moguće podići u prostorijama Filmskog centra Srbije ili na internet prezentaciji www.fcs.co.yu, a na zahtev podnosioca prijave van Beograda obrazac može biti dostavljen poštom ili elektronskom poštom. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/262 51 31 ili putem elektronske pošte preko adrese smidzic@fcs.co.yu.