SRB ENGObjavljeno: 01. februar 2007.
Rok: 02. mart 2007.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVAPravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji su
registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje filmova na teritoriji Republike Srbije, a koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.
Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju najmanje tri od sledećih pet uslova:
1. Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i
etničkih zajednica Republike Srbije;
2. Da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije;
3. Da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije;
4. Da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije;
5. Da je većina (50% plus 1) članova filmske ekipe sastavljena od državljana Republike Srbije.
Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju scenarija za dugometražni igrani film, sinopsis za dugometražni dokumentarni film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno producentske kuće, kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i plan realizacije filma.
U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
1. Preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije,
registrovani za delatnost organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih
dela na teritoriji Republike Srbije. Takođe moraju posedovati saglasnost autora
scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela, kao i odgovarajuće dokaze o autorstvu za autora, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima.
Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, preduzetnici dostavljaju fotokopiju lične karte, kao i izjavu autora scenarija, overenu od strane nadležnog organa, kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je autorsko delo koje je deo projekta koji učestvuje na konkursu isključivo njegovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu i kojom daje svoju saglasnost da preduzetnik
kao učesnik konkursa može u njegovo ime i za njegov račun učestvovati na konkursu
prezentiranjem njegovog autorskog dela. Tekst završne verzije scenarija mora biti
dostavljen sa svojeručnim potpisom autora na svakoj pisanoj stranici scenarija, najmanje na jednom primerku;
2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela i takođe moraju posedovati izjavu saglasnosti autora scenarija kao i ostale dokaze o autorstvu u smislu odredaba tačke 1. ovog stava teksta konkursa.
U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova konkursa, učesnici konkursa su u obavezi da dostave sledeće dokaze:
Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela, dokaz o matičnom broju i PIB broju, overenu izjavu saglasnosti autora scenarija iz stava 4. tačka 1. i 2. ovog konkursa; dokaz da projekat ispunjava uslove iz stava 2. teksta ovog konkursa, odnosno da se može smatrati domaćim kinematografskim delom (Kao dokaz državljanstva za članove autorske, saradničke, izvođačke i filmske ekipe dostavlja se overena izjava ovlašćenog lica učesnika projekta kojom garantuje da većina pomenutih članova ekipe (najmanje 50%
plus 1) ima državljanstvo Republike Srbije.
Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ?indirektni korisnici budžeta?, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.
Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije.
Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Komisija obrazovana ili Selektor odabran od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.
Po donošenju odluke Komisije i objavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbije i dobitnik sredstava po konkursu zaključuju ugovor kojim se preciznije regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava za finansiranje proizvodnje dugometražnog filma za koji je odobrena finansijska podrška.
Novčana sredstva koja su na osnovu konkursa odobrena na ime podrške za proizvodnju dugometražnog igranog filma, isplaćuju se u 4 rate i to:
20 % sredstava četiri nedelje pre prve klape filma, uz uslov da producent priloži
zaključeni ugovor sa rediteljem i scenaristom filma,
40% sredstava na dan prve klape snimanja filma,
20% sredstava tokom poslednje nedelje snimanja i
20% sredstava neposredno pre izrade nulte kopije.
Ukoliko snimanje filma ne počne u roku od šest meseci od datuma zaključenja ugovora, dobitnik sredstava je u obavezi da izvrši povraćaj do tada primljenih sredstava.
Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ?Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za finansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova?, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka 9/3.
Prijave se mogu dostaviti neposredno, predajom ovlašćenom licu, ili preporučenom pošiljkom.
Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.
Prijave po konkursu na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, uključujući i tekst završne verzije scenarija i sinopsisa, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija i biografiju producenta, odnosno producentske kuće, dostavljaju se u 6 primeraka, sa svim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa. Prijava mora biti jasna i nedvosmislena, potpisana od strane ovlašćenog lica učesnika konkursa i overena pečatom pravnog lica ili preduzetnika – učesnika konkursa. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.
Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.co.yu, a na zahtev podnosioca prijave čije je sedište van teritorije grada Beograda, konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131, ili putem elektronske pošte preko adrese bristic@fcs.co.yu
Konkurs je objavljen 01.02.2007. godine i biće otvoren do 02.03.2007. godine.