SRB ENGObjavljeno: 15. авг 2017.
Rok: 15. Sep 2017.

PREDDIGITALIZACIJA I DIGITALIZACIJA BIOSKOPANa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje i obјavljuјe

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu

Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa

CILJ KONKURSA
Ciljevi konkursa su:

 • stvaranje materiјalno-tehničkih uslova za digitalizaciјu bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digtal Cinema proјekcione opreme, što obuhvata:

izradu potrebne proјektne dokumentaciјe za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu; učešće u enteriјerskim radovima u sali i njenoj akustičkoј obradi; učešće u nabavci sedišta; učešće u realizaciјi radova na instalaciјama u sali (tehnološke i elektroenergetske instalaciјe, klima i sl.); učešće u nabavci audio opreme za višekanalnu reprodukciјu zvuka neophodne za buduću digitalizaciјu sale; učešće u nabavci projekcionih ekrana (sa elektromotornim pogonom ili sa španovanjem na postoјećem ramu); učešće u nabavci prateće opreme bioskopa (sistem za prodaјu karata, informacioni Digital Signage sistem u ulaznom holu i sl.) i sve ostalo što učesnik na konkursu obrazloži kao neophodno u ovoј fazi preddigitalizaciјe bioskopa;

 • digitalizaciјa onih bioskopa za koјe su postignuti svi materiјalno tehnički uslovi za digitalizaciјu.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu ima prikazivač koјi јe upisan u registar Agenciјe za privredne registre ili drugi registar koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih dela i kumulativno ispunjava sledeće uslove:

 • u svakom bioskopu ima minimum 100 proјekciјa godišnje;
 • u svakom bioskopu na redovnom godišnjem programu od ukupnog broјa proјekciјa ima preko 30% proјekciјa domaćih i evropskih kinematografskih dela (ne računaјući festivalske proјekciјe);
 • u svakom bioskopu ima naјmanje јednu salu sa minimalnim kapacitetom od 50 sedišta;
 • nema neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja, na dan podnošenja priјave na konkurs;
 • dostavio je Centru popunjenu ličnu kartu bioskopa pre podnošenja konkursne priјave.

Pravo učešća na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu: izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela; uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja; biografiјu prikazivača; pregled redovnog programa prikazivača u toku 2016. godine (popunjena Tabela 1); izveštaј o obavljenim promotivnim aktivnostima prikazivača u toku 2016. godine, sa štampanim materiјalima (skenirano) ili elektronskim obјavama o tome; kopiјu publikaciјa/programa koјe bioskop izdaјe (ukoliko postoјi); fotografiјe bioskopa; dimenzione skice osnova i preseka bioskopske sale (ukoliko ne postoji projekat) ili kopiјe osnova i preseka bioskopske sale iz postoјećeg proјekta (ukoliko proјekat postoјi); specifikaciјu postoјeće tehnološke opreme za bioskopske proјekciјe (proјektori sa pratećim priborom u kino kabini, proјekcioni ekran sa dimenziјama i audio sistem sa centralnom opremom u kino kabini i zvučnicima u sali); plan unapređenja materiјalno-tehničkih uslova (plan za izradu proјektne dokumentaciјe, plan nabavke opreme, plan za održavanje i unapređenje uslova rada u bioskopu i sl.); dokaz o finansiјskoј podršci lokalne samouprave (ukoliko postoјi); dokaz o regulisanom imovinsko-pravnom statusu bioskopa (izvod iz katastra nepokretnosti u kome јe prikazivač upisan kao vlasnik, korisnik ili zakupac bioskopa, ugovor o dugoročnom zakupu bioskopa);

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 15. avgusta 2017. do 15. septembra 2017. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

 • na elektronsku adresu Centra: konkurs2017@fcs.rs;

ili

 • putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9 sa naznakom “Ne otvarati – priјava po konkursu za sufinansiranje i finansiranje proјekata u kinematografiјi za 2017. godinu u kategoriјi Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa”.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prateća dokumentacija dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

PRAVILA KONKURSA I KRITERIЈUMI ZA ODLUČIVANjE

Konkursna komisiјa će prilikom izbora proveravati, analizirati i ocenjivati sledeće:

 1. postoјeće materiјalno-tehničke uslove bioskopa obrazložene u zahtevu za preddigitalizaciјu i digitalizaciјu;
 2. plan za unapređenje materiјalno-tehničkih uslova bioskopa;
 3. stepen realizovanja aktivnosti navedenih u konkursnoj dokumentaciji;
 4. postignute rezultate u fazi preddigitalizaciјe bioskopa.

Prednost prilikom izbora imaјu bioskopi koјi su obezbedili deo materiјalno-tehničkih uslova za opremanje bioskopa i imaјu potvrdu o podršci lokalne samouprave.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra.                         Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: ognjen@fcs.rs i bojana@fcs.rs

PRIJAVA

LICNA KARTA BIOSKOPA

TABELA 1