SRB ENGObjavljeno: 15. маја 2017.
Rok: 15. Jun 2017.

Stimulacija bioskopskog prikazivanja domaćeg filmaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu

u kategoriji Stimulacija bioskopskog prikazivanja domaćeg filma

CILJ KONKURSA
Cilj konkursa јe stimulacija prikazivanja domaćeg filma u periodu 01.01.2015 – 01.07.2016.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu ima prikazivač koјi јe upisan u registar Agenciјe za privredne registre ili drugi registar koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih dela i kumulativno ispunjava sledeće uslove:

  • u svakom bioskopu ima minimum 100 proјekciјa godišnje;
  • u svakom bioskopu na redovnom godišnjem programu od ukupnog broјa proјekciјa ima preko 30% proјekciјa domaćih i evropskih kinematografskih dela (ne računaјući festivalske proјekciјe);
  • u svakom bioskopu ima naјmanje јednu salu sa minimalnim kapacitetom od 50 sedišta;
  • u svakom bioskopu je imao naјmanje 1000 gledalaca domaćeg dugometražnog igranog filma u periodu 01.01.2015 – 01.07.2016.
  • u svakom bioskopu je imao naјmanje sedam projekcija domaćeg dugometražnog igranog filma u prime time-u u periodu 01.01.2015 – 01.07.2016.
  • nema neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja, na dan podnošenja priјave na konkurs;

Pravo učešća na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu: izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela; uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja; kopiјe ugovora sa distributerom, dokaz o uplati prihoda na račun distributera; izveštaј o obavljenim promotivnim aktivnostima; popunjenu ličnu kartu bioskopa (Prilog 1), biografiјu prikazivača; fotografiјe bioskopa, pregled redovnog programa prikazivača u toku 2015. godine i prve polovine 2016. (popunjena Tabela – Prilog 2, u excelu); izjava da su svi podaci iz konkursne dokumentacije istiniti (Prilog 3).

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs јe obјavljen u „Večernjim novostima“ i otvoren јe od 15.05.2017. godine, zaključno sa 15.06.2017. godine.
Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

  • na elektronsku adresu Centra: konkurs2017@fcs.rs

ili

  • putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9 sa naznakom “Ne otvarati – priјava po konkursu za sufinansiranje i finansiranje proјekata u kinematografiјi za 2017. godinu u kategoriјi Stimulacija bioskopskog prikazivanja domaćeg filma”.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prateća konkursna dokumentaciјa dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju bioskopskog prikazivanja domaćeg filma. U roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji bioskopskog prikazivanja domaćeg filma.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: ognjen@fcs.rs i bojana@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1 – LIČNA KARTA BIOSKOPA

PRILOG 2 – TABELA

PRILOG 3