SRB ENGObjavljeno: 03. septembar 2019.
Rok: 03. oktobar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinuSufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu

Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 I 112/2017) , Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) r a s p i s u j e

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu

Film za decu i omladinu podrazumeva film čija su ciljna grupa prvenstveno deca i omladina, prilagođen njihovom uzrastu, ograničen potrebama i temama toga uzrasta i koji u prvi plan stavlja svet dece, svet njihove međusobne interakcije, kao i interakcije sa starijima i sa jasnim umetničkim pretenzijama, ali i vidljivim pedagoškim učinkom. Takav film podrazumeva, pre svega: razumjivost, jasnoću izlaganja, dopadljivost, mogućnost identifikacije i pospešivanje dečije imaginacije.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učestvovanja na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava, sa dugometražnim igranim filmovima za decu I omladinu u trajanju od najmanje 60 minuta, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“),

– da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre na koјem se vidi pretežna delatnost Producenta;

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Pravo učestvovanja na konkursu nema:

– producent sa projektom čiji reditelj učestvuje u proizvodnji projekata koji su prethodno podržani od strane Filmskog centra Srbije u kategorijama proizvodnje dugometražnog igranog filma, a čija proizvodnja je u toku i/ili nije završena do dana podnošenja prijave na Konkurs;

– dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategorijama Finansiranje unapređenja i razvoja scenarija i Sufinansiranje razvoјa projekata, sa istim proјektom;

– dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu: ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;

– lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;

– preduzetnik ili pravno lice u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;

– preduzetnik ili pravno lice sa projektom u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 2) i 4) ovog člana podrazumeva se:

– pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

– pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

– pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;

– fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 5) i 6) ovog odeljka podrazumeva se:

– krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;

– supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

– usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;

druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

DODELA SREDSTAVA

U slučaju da je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, dodelilo državnu pomoć za proizvodnju audio-vizuelnog dela u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava državne pomoći i sredstava podsticaja dodeljenih po osnovu ovog konkursa, ne može biti veći od 50% budžeta produkcije, osim za niskobudžetne projekte, kada se može dodeliti i do 90% ukupnog budžeta produkcije.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: završnu verziјu scenariјa; sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; listu autorske ekipe filma sa pisanim izjavima svakog člana ekipe koji je naveden u listi da će učestvovati u proizvodnji filma; listu glumačke i tehničke ekipe filma (ukoliko postoji u ovoj fazi projekta) sa pisanim izjavima svakog člana ekipe koji je naveden u listi da će učestvovati u proizvodnji filma; vizuelne reference, dokaz o regulisanim autorskim pravima – kopiju ugovora sa scenaristom i rediteljem; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; izjavu o prethodno dobijenim javnim sredstvima; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); relevantne dokaze o načinu finansiranja projekta – isključivo na srpskom jeziku (ukoliko ih producent poseduјe u ovoј fazi konkursa, npr: bankarske garanciјe, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcione ugovore sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koјa takve kapacitete poseduјu i sl.); budžet filma (detaljan predračun filma); distributerski i marketinški plan (ukoliko postoje u ovoj fazi projekta); vremenski plan.

Reditelji – debitanti dostavljaju i dosadašnje radove na aktivnom linku.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđene Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 I 112/2017).

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 03. septmbra do 03. oktobra 2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu, na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa rediteljima i izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1

PRILOG 2

OBRAZAC BUDŽETA