SRB ENGObjavljeno: 03. septembar 2021.
Rok: 03. oktobar 2021.

Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autoraNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Filmski centar Srbije (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji: Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora

OPŠTE ODREDBE

Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji: Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora, koji se biraju na osnovu kriterijuma iz ovog konkursa čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na stvaranje i promovisanje proizvoda od kulturnog značaja.

Pod domaćim autorom književnog dela, za potrebe ovog konkursa, smatra se fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije ili je bio državljanin neke od bivših republika FNRJ, SFRJ i SRJ za vreme postojanja navedenih državnih entiteta.

Pravo učestvovanja na konkursu ima pravno lice i preduzetnik, nosilac autorskih imovinskih prava na projektu – dugometražnom igranom filmu koji predstavlja adaptaciju književnog dela domaćeg autora, koji ispunjava sledeće uslove:

 • da јe registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“), da mu poslovni računi nisu u blokadi u od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i
 • da nema neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

Ispunjenost gore navedenih uslova, podnosilac priјave dokazuјe dostavljanjem sledećih dokaza:

 • izvodom sa internet stranice registra Agencije za privredne registre, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana objavljivanja ovog konkursa, i
 • izvodom sa internet stranice Narodne banke Srbiјe iz koјeg se vide podaci o broјu dana nelikvidnosti, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana objavljivanja ovog konkursa.

Pravo učestvovanja na konkursu nema:

 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture (dalje: Ministarstvo) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategoriji Finansiranje unapređenja i razvoja scenarija, sa istim proјektom;
 • lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 • preduzetnik ili pravno lice u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 • preduzetnik ili pravno lice sa projektom u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu;
 • lica koja se nalaze u postupku povraćaja državne ili pomoći male vrednosti (de minimispomoći);
 • lica koja su bila u teškoćama u smislu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 i 23/21 – dr. propisi).

Pod povezanim licem iz stava 1. tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1. tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika; i
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a podnosioci takvih prijava neće imati pravo da učestvuju na javnim konkursima koјe raspisuјe Centar u trajanju do pet godina od dana izricanja mere zabrane učestvovanja.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđenim Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 I 112/2017), i to:

1) originalnost, autentičnost ideje, teme i sadržaja scenarija;

2) inovativnost, ubedljivost scenarija i doprinos razvoju filmskog jezika;

3) narativna struktura scenarija, karakterizacija likova i uverljivost dijaloga;

4) ocena doprinosa značaju domaće kinematografije;

5) doprinos scenarija u predstavljanju duha vremena;

6) očekivana privlačnost filma za domaći i međunarodni kulturni prostor;

7) uspešnost prethodnih filmskih projekata reditelja filma (gledanost, učešće na festivalima, nagrade);

8) izvodljivost projekta: budžet, složenost snimanja, plan i termini snimanja;

9) učešće stranih producenata u projektu;

10) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

11) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

12) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(b) neophodni resursi;

13) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

14) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac priјave dužan јe da uz u prijavu dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se priјava smatrala urednom i uzela u razmatranje: izvod sa saјta APR-a ne stariјi od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa; izvod sa saјta Narodne banke Srbiјe o broјu dana nelikvidnosti; sinopsis; završnu verziјu scenariјa; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; biografiju autora književnog dela na osnovu koga se vrši adaptacija; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju (koja mora da sadrži sledeće podatke: šta je do trenutka podnošenja aplikacije urađeno na projektu; šta se planira od aktivnosti tokom daljeg razvoja projekta, distribucijska strategija za film, marketinška strategija za film sa kojim se aplicirira, finansijska strategija za razvoj i finansijska strategija za produkciju filma; kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom; kopiju ugovora o pravu na adaptaciju književnog dela domaćeg autora ili izjavu kojom podnosilac prijave pod punom i materijalnog odgovornošću potvrđuje da književno delo predstavlja „public domain“; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; overenu izjavu o prethodno dobijenim javnim sredstvima; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); podatke o gledanosti i kvalitetu ranijih projekata; projekciju budžeta kompletnog filma; predračun faze razvoja projekta do početka priprema filma; vremenski plan razvoja projekta.

Priјava koјa ne sadrži gore navedenu dokumentaciju smatraće se neurednom.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana objavljivanja, odnosno od 03. septembra do 03. oktobra 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet koji nije potrebno pretvarati u PDF) za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u prijavi, na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs  sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Priјavu koјu Centar niјe primio u roku određenom za podnošenje prijava, odnosno koјa јe primljena po isteku dana do koјeg se priјave mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Formular prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđene Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 i 112/2017).

Komisija podnosi predlog Upravnom odboru u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka јavnog konkursa. Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja predloga komisije.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

Sredstva se dodeljuju u vidu subvencije i to u bruto iznosu (iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada) i to najviše do 100% troškova. Konačni iznos sredstava koji izabrani podnosilac projekta može dobiti zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava Filmskog centra Srbije oprededeljenih po ovom konkursu.

Novčana sredstva dodeljena po predmetnom javnom konkursu biće uplaćena po sledećoj dinamici: 70% po potpisivanja ugovora i 30% nakon podnošenja finalnog izveštaja u kome je dokumentovan  kreativni i finansijski razvoj projekta.

Novčana sredstva dodeljena po predmetnom konkursu mogu se koristiti za pokrivanje opravdanih troškova razvoja audiovizuelnog projekta kao što je otkup prava; unapređivanje scenarija; istraživanje i obilazak lokacija; troškovi kastinga; troškovi probnih snimanja; troškovi pregleda i otkupa arhivskog materijala; troškovi putovanja i akreditacija; izradapromo materijala, tizera; poštanski troškovi; troškovi prevoda scenarija i projekta; troškovi članova ekipe (neophodnih u ovoj fazi); troškovi osiguranja, advokatske i računovodstvene usluge.

Dobitnik sredstava na predmetnom konkursnu nema pravo da započne snimanje sa projektom koji je podržan na predmetnom konkursu u roku od 8 (osam) meseci od dana potpisivanja ugovora sa Filmskim centrom Srbije za razvoj projekta.

OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka ovog konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1

PRILOG 2

OBRAZAC BUDŽETA ZA IGRANI FILM