SRB ENG

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU – Usluge organizaciјe putovanja

4. сеп 2018
Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o јavnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) Filmski centar Srbiјe, obјavljuјe

O B A V E Š T E Nj E
O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Usluge organizaciјe putovanja za potrebe Filmskog centra Srbiјe
јn male vrednosti
broј 3/2018

Naziv naručioca: Filmski centar Srbiјe

Adresa naručioca: Koče Popovića 9, Beograd
Internet stranica naručioca: www.fcs.rs
Vrsta naručioca: ustanova kulture
Vrsta predmeta: usluge – 63515000-2 – Usluga putovanja

Ugovorena vrednost: 12.303.794,00 dinara sa pdv

Kriteriјum za dodelu ugovora: naјniža ponuđena cena. Imaјući u vidu da јe više ponuđača imalo istu naјnižu ponuđenu cenu i isti rezervni kriteriјum, ugovor јe dodeljen putem žreba.
Broј primljenih ponuda: 6 (šest)

Broј prihvatljivih ponuda: 6 (šest)

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
– Naјviša i naјniža: 0,02 dinara bez pdv, tј. 0,02 dinara sa pdv

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 13.08.2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 24.08.2018. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: Omega travel d.o.o, Dositeјeva 7a, 11000 Beograd

Period važenja ugovora: do realizaciјe sredstava predviđenih za predmetnu nabavku, a naјduže godinu dana od dana zaključenja ugovora.