SRB ENGObjavljeno: 01. July 2021.
Rok: 01. August 2021.

Stimulacija bioskopskog prikazivanja domaćeg filmaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Filmski centar Srbije – Ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2021. GODINU U KATEGORIJI:

STIMULACIJA BIOSKOPSKOG PRIKAZIVANJA DOMAĆEG FILMA

CILJ KONKURSA

Cilj konkursa јe stimulacija prikazivanja domaćeg filma u periodu 01.07.2020 – 30.06.2021. godine.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učestvovanja na konkursu ima prikazivač (prikazivač je pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti javnog prikazivanja) koji јe upisan u registar Agencije za privredne registre ili drugi registar koji se vodi za teritoriju Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih dela sa bioskopom koji na svom redovnom godišnjem programu ima preko 30% od ukupnih sati projekcija, domaćih i evropskih kinematografskih dela.

U slučaju zajedničkih projekcija, prijavu na konkurs podnosi samo jedan od prikazivača. Prikazivač kome su dodeljene stimulacije biće dužan da Centru dostavi dokaze da je dodeljenu stimulaciju raspodelio na način na koji je vršena raspodela prihoda u slučaju zajedničkih projekcija, što će bliže biti definisano ugovorom koji će Centar zaključiti sa dobitnicima sredstava.

Pravo učestvovanja na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

Prikazivačima koji ispunjavaju uslove teksta konkursa stimulacije će biti raspoređena na osnovu broja gledalaca.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu: izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela; Izvod sa internet stranice NBS na kojem se vidi da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs; uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja; kopiјe ugovora sa distributerom; dokaz o uplati prihoda na račun distributera; biografiјu prikazivača; ugovore o zajedničkom prikazivanju (u slučaju zajedničkog prikazivanja); pregled redovnog programa u toku godinu dana (popunjena Tabela – Prilog, u Excel-u);

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 1. jula do 1. avgusta 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim popunjene Tabele koja se dostavlja u Excel-u) na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju bioskopskog prikazivanja domaćeg filma (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji bioskopskog prikazivanja domaćeg filma.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

TABELA

PRIJAVA