SRB ENGObjavljeno: 01. July 2021.
Rok: 01. August 2021.

Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalimaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2021. GODINU U KATEGORIJI:

STIMULACIJA UČESTVOVANJA DOMAĆIH FILMOVA NA INOSTRANIM FESTIVALIMA

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava domaćih filmskih dela koja su u periodu od 01.07.2020. do 30.06.2021.učestvovala ili osvajala nagrade na međunarodnim filmskim festivalima predloženim od strane strukovnih udruženja, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“);

– da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

Ukoliko su reditelj, scenarista i producent filma koji konkuriše za ovaj vid stimulacije prekinuli saradnju, moguće je da svaki od njih podnese prijavu za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava dodeliti u odnosu 60:25:15 (reditelj – producent – scenarista).

Podnosilac u prijavi navodi festivale sa kombinovane liste festivala (u prilogu) koji se boduju za stimulaciju učešća domaćih filmova na stranim festivalima. U obzir će biti uzimane samo takmičarske selekcije i ostale redovne oficijelne selekcije festivala.

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave dokaz o učestvovanju na festivalu i osvojenim nagradama:

– skeniranu oficijelnu potvrdu ili print screen sa festivalskog sajta uz obavezno naznačen link za datu internet stranicu.

Sredstva dobijena po ovom konkursu moraju biti iskorišćena za realizaciju narednog projekta u periodu od tri godine.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

Konkursna komisija će odlučivati o dodeli sredstava na osnovu bodovne liste predložene od strane strukovnih udruženja.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 1. jula do 1. avgusta 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs

Formular konkursne prijave je dostupan na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju učešća domaćih filmova na stranim festivalima (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji učešća domaćih filmova na stranim festivalima.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

LISTA FESTIVALA KOJI SE BODUJU 2021

PRIJAVA