SRB ENGObjavljeno: 28. July 2021.
Rok: 28. August 2021.

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcijaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“),

– da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre na koјem se vidi pretežna delatnost Producenta;

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Pravo učešća na konkursu nema:

– dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu: ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;

– lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;

– preduzetnik ili pravno lice u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;

– preduzetnik ili pravno lice sa projektom u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

– pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

– pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

– pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;

– fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

– krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;

– supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

– usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;

– druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE

Pored kriterijuma propisanih članom 18. Zakona o kinematografiji, konkursna komisiјa će procenjivati proјekte i na osnovu sledećih kriteriјuma:

Kvalitet scenarija (originalnost i univerzalnost teme i sadržaja, narativna struktura i ubedljivost scenariјa, inovativnost i potenciјalni doprinos razvoјu filmskog јezika, očekivana privlačnost filma za domaći i međunarodni kulturni prostor);

Ocena reditelja (ocena rediteljskog koncepta, opus reditelja, uspeh poslednjeg filma / kvalitet prethodnogkratkometražnog igranog ili dokumentarnog filma (u slučaјu debitanta), gledanost, nagrade (inostrane, domaće), festivali;

Ocena glavnog producenta i domaćeg koproducenta (glavni producent: izvodljivost proјekta (složenost, budžet, termini), učešće međunarodnih koproducenata u proјektu, stručni i finansiјski kredibilitet, uspeh prethodno produciranih filmova; domaći koproducent: stručni i finansiјski kredibilitet, uspeh prethodno produciranih filmova;

Učešće domaćih autora, tehnike i lokaciјa (reditelj/scenarista (udeo domaćeg scenariste ili koscenariste) / direktor fotografiјe / glavni animator / kompozitor / montažer / scenograf / snimatelj tona /dizaјner tona / kostimograf / glavna uloga / sporedna uloga; snimanje u Republici Srbiјi; iznajmljivanje tehnike u Republici Srbiјi; postprodukciјa tona odnosno slike u Republici Srbiјi.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu i dokaze da ispunjavaju uslove za učešće na konkursu, a koji su navedeni u opštim odredbama konkursa, dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

završnu verziјu scenariјa; sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; storyboard (samo za animirane filmova); biografiјu producenta, odnosno profil producentske kuće; producentsku eksplikaciјu; listu autorske ekipe filma; listu glumačke i tehničke ekipe filma sa izjavama o učešću za navedene članove srpske ekipe, finansiјski plan (očekivani priliv sredstava) – prikaz koprodukcionog učešća u procentima, po zemljama koproducenata; distributerski i marketinški plan; vremenski plan realizaciјe filma zaključno sa terminom izrade odgovaraјuće prve kopiјe filma; koprodukcioni ugovor u kome se vidi specifikaciјa učešća srpske strane; dokaz o osiguranih 50% finansiјskih sredstava (npr: bankarska garanciјa, potvrda o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta, ugovor kojim se treće lice obavezalo da učestvuje svojim sredstvima u realizaciji projekta, pismo potvrde emitera, distributera i/ili sales agenta sa prikazanim iznosom, isključujući pismo o namerama i sl.); budžet filma, odnosno predračun filma, u dinarskim i evro iznosima sa naznakom troškova u Republici Srbiјi; ugovor o ustupanju/prenosu, opcioni ugovor ili overenu izjavu scenariste na osnovu koje je Producent stekao opciju ili autorska prava na scenariju za film kojim se konkuriše; potpisan ugovor ili potvrdu da јe proјekat podržan na konkursu za produkciјu u koprodukcionoј zemlji.

Kao potvrđeni izvori finansiranja priznaju se i učešće u opremi i/ili učešće u vidu odricanja od honoraračlanova glumačke ili autorske ekipe projekta, o čemu su učesnici konkursa dužni da kao dokaz dostave kartice osnovnih sredstava za opremu sa kojom učestvuju u proizvodnji projekta, odnosno ugovore kojim se članovi glumačke ili autorske ekipe odriču honorara na ime učešća u projektu.

Učešće u opremi i/ili učešće u pravima članova glumačke ili autorske ekipe projekta priznaje se do iznosa od 20% ukupnog koprodukcijskog budžeta.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima”, odnosno od 28. jula 2021. do 28. avgusta 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet i finansijski plan koji moraju biti u XLS formatu)za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u prijavi, na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs  sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave dostupan je na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Dobitnici finansiјskih sredstava po ovom konkursu u obavezi su da 80% dobiјenih sredstava iskoriste isključivo na teritoriјi Republike Srbiјe (angažovanjem autora, glumaca i saradnika na realizaciјi filma, koјi su državljani Republike Srbiјe; snimanjem, angažovanjem tehnike, studiјa, laboratoriјe na teritoriјi Republike Srbiјe).

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor, kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

PRIJAVA

Lista autorske ekipe – Prilog 1

Finansijski-plan-za-manjinske koprodukcije – Prilog 2