SRB ENGObjavljeno: 01. јула 2017.
Rok: 01. Aug 2017.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Stimulacija distribucijeNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2017. GODINU U KATEGORIJI: STIMULACIJA DISTRIBUCIJE

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju distributeri isključivo domaćih filmskih dela (uključujući manjinske koprodukcije) koja su premijerno prikazana u redovnoj bioskopskoj distribuciji u periodu od 01.07.2016. do 30.06.2017, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću distribucije kinematografskih delatnosti audio-vizuelnih dela (u daljem tekstu: „Distributeri“),
  • da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;
  • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

  • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre ne stariji od 3 meseca,
  • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Distributer nije u blokadi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

– Biografiju distributera, odnosno profil distributerske kuće;

– Popunjenu Tabelu 1 (podaci o gledanosti filmova);

– Popunjenu Tabelu 2 (dokazi o ulaganjima u promociju filmova);

– Kopije ugovora sa producentima;

– Dokaz o uplati prihoda na račun producenata;

– Kopije ugovora sa prikazivačima;

– Overene izveštaje prikazivača (bioskopa);

– Narativni izveštaj o postignutim rezultatima u distribuciji domaćeg filma.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 01. jula do 01. avgusta 2017. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

  • na elektronsku adresu Centra: konkurs2017@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u

ili

  • putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: ognjen@fcs.rs i bojana@fcs.rs

PRIJAVA

TABELA 1

TABELA 2