SRB ENGObjavljeno: 17. april 2006.
Rok: 17. maj 2006.

KONKURS ZA UNAPREÐENJE PROIZVODNJE DOMAĆIH CELOVEČERNJIH IGRANIH FILMOVAPravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (državljani Republike Srbije) koji su upisani u odgovarajući registar privrednih subjekata, odnosno preduzetnika koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela, i koji ispunjavaju ostale uslove utvrđene konkursom.
Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika Filmskog centra Srbije mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji zadovoljavaju najmanje tri od sledećih pet uslova: 1) Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Republike Srbije; 2) da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije; 3) da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije; 4) da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije i 5) da je većina (50% plus 1) članova filmske ekipe sastavljena od državljana Republike Srbije.
Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju scenarija za celovečernji igrani film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno producentske kuće, kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i plan realizacije filma.

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova konkursa, učesnici konkursa su u obavezi da dostave sledeće dokaze:
• Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, dokaz o matičnom broju i PIB broju, a za preduzetnike i fotokopiju lične karte;
• Overenu izjavu autora scenarija kojom potvrđuje svoja autorska prava i daje saglasnost da pravno lice ili preduzetnik može učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela (tekst izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije),
• Dokaz da se projekat kojim učesnik učestvuje na konkursu može smatrati domaćim kinematografskim delom, u smislu stava 2. teksta ovog konkursa (Kao dokaz državljanstva za članove autorske, saradničke, izvođačke i filmske ekipe dostavlja se overena izjava ovlašćenog lica učesnika projekta kojom garantuje da većina pomenutih članova ekipe (najmanje 50% plus 1) ima državljanstvo Republike Srbije.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.
Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Komisija obrazovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.
Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za unapređenje proizvodnje domaćih celovečernjih igranih filmova '', na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Čika Ljubina br. 15/2. Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmaztrane.
Prijave po konkursu na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, uključujući i tekst završne verzije scenarija, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija i biografiju producenta, odnosno producentske kuće, dostavljaju se u 6 primeraka, zajedno sa svim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa (dokazi mogu biti dostavljeni u jednom primerku). Tekst završne verzije scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora na svakoj pisanoj stranici scenarija, i to najmanje na jednom primerku. Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica učesnika konkursa, i overena pečatom pravnog lica ili preduzetnika – učesnika konkursa. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.
Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.co.yu
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131, ili putem elektronske pošte preko adrese smidzic@fcs.co.yu.