SRB ENGObjavljeno: 15. novembar 2006.
Rok: 15. decembar 2006.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2007. GODINIFILMSKI CENTAR SRBIJE, ustanova za obavljanje kulturno-obrazovne delatnosti, Beograd, Zagrebačka br. 9/III , raspisuje i javno objavljuje

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE
DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2007. GODINI

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (državljani Republike Srbije) koji su upisani u odgovarajući registar privrednih subjekata, odnosno preduzetnika koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela, i koji ispunjavaju ostale uslove utvrđene konkursom

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju sinopsisa/scenarija, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora sinopsisa/scenarija, biografiju producenta, odnosno producentske kuće, dokaz o regulisanim autorskim pravima vezanim za sinopsis/scenario, kopije ugovora zaključenih sa autorima i i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije.

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova konkursa, učesnici konkursa su u obavezi da dostave sledeće dokaze:
? Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, dokaz o matičnom broju i PIB broju, a za preduzetnike i fotokopiju lične karte;
? Overenu izjavu autora sinopsisa/scenarija kojom potvrđuje svoja autorska prava i daje saglasnost da pravno lice ili preduzetnik može učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela (tekst izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije).

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.
Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Komisija obrazovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.
Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati ? prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje domaćih dokumentarnih, animiranih i kratkih igranih filmova'', na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka br. 9/III. Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmaztrane.
Prijave po konkursu na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, uključujući i tekst završne verzije sinopsisa/scenarija, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora sinopsisa/scenarija i biografiju producenta, odnosno producentske kuće, dostavljaju se u 4 primerka, zajedno sa svim ostalim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa (dokazi mogu biti dostavljeni u jednom primerku). Tekst završne verzije sinopsisa/scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora najmanje na jednom primerku svake pisane stranice scenarija. Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica učesnika konkursa, i overena pečatom pravnog lica ili preduzetnika – učesnika konkursa. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.
Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.co.yu
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131, ili putem elektronske pošte preko adrese smidzic@fcs.co.yu.