SRB ENGObjavljeno: 15. jul 2020.
Rok: 15. avgust 2020.

Stimulacija distribucijeNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije, ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“ raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2020. GODINU U KATEGORIJI: STIMULACIJA DISTRIBUCIJE

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju distributeri isključivo domaćih filmskih dela (uključujući manjinske koprodukcije) koja su premijerno prikazana u redovnoj bioskopskoj distribuciji u periodu od 01.07.2019. do 30.06.2020, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • minimum 5000 gledalaca za svaki distribuirani dugometražniigrani film, odnosno minimum 1000 gledalaca za svaki distribuirani dugometražni dokumentarni film;
 • da su  filmovi u kategoriji dugometražni igrani prikazivani u najmanje 10 bioskopa u 8 različitih gradova, odnosno da su filmovi u kategoriji dugometražni dokumentarni prikazivani u najmanje 8 bioskopa u 5 različitih gradova;
 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću distribucije kinematografskih delatnosti audio-vizuelnih dela (u daljem tekstu: „Distributeri“),
 • da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Pravo učešća na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Distributerima koji ispunjavaju uslove teksta konkursa stimulacija će biti raspoređena na sledeći način:

 • novčana sredstva u iznosu od 20% budžetskih sredstava opredeljenih po ovom konkursu  biće ravnomerno raspoređeno na sve  filmove koji ispunjavaju uslove konkursa;
 • ostatak od 80% opredeljenih sredstva po ovom konkursu biće raspoređeno srazmerno procentualnom učešću svakog filma u ukupnoj gledanosti domaćih kvalifikovanih filmova.

Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti uz konkursnu prijavu i:

 • Izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;
 • Izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na kojem se vidi da Distributer nije u blokadi i
 • Potvrdu da na dan podnošenja prijave na konkurs nema neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

 • Biografiju distributera, odnosno profil distributerske kuće;
 • Popunjenu Tabelu  (podaci o gledanosti filmova);
 • Kopije ugovora sa producentima;
 • Dokaz o uplati prihoda na račun producenata;
 • Kopije ugovora sa prikazivačima;
 • Dokaz o uplati sredstava na račun distributera od strane prikazivača;
 • Narativni izveštaj o postignutim rezultatima u distribuciji domaćeg filma;
 • Plan aktivnosti za poboljšanje distribucije domaćeg filma.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 15. jula do 15. avgusta 2020. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2020@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju distribucije (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji distribucije domaćeg filma.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2020@fcs.rs

TABELA

PRIJAVA