SRB ENGObjavljeno: 10. februar 2021.
Rok: 10. mart 2021.

Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmovaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Filmski centar Srbije, ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova

Studentski završni film јe diplomski ili master film studenta redovnih ili master studiјa.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učestvovanja na ovom konkursu imaju visokoškolske ustanove registrovane i akreditovane na teritoriji Republike Srbije sa akreditovanim studijskim programima orijentisanim na filmsku umetnost (u daljem tesktu: “Ustanove”), a pod uslovom da ispunjavaju sledeće uslove:

– da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na kojem se vidi da na dan podnošenja prijave nije u blokadi;

– uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Ustanova nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza.

Pravo učestvovanja na konkursu nema:

1. Ustanova – dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, dok te obaveze ne izmiri;

2. Ustanova u kojoj je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;

3. Ustanova sa projektom u kojem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;

4. Ustanova koja aplicira na konkurs sa filmom koji je javno prikazan do zatvaranja konkursa;

5. Ustanova koja aplicira na konkurs sa naručenim filmom, nastavnim filmom, filmom namenjenim marketingu i reklami, kao i filmom sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu;

6. Ustanova – dobitnik sredstava koja aplicira na konkurs sa filmom koji je podržan po nekom od ranijih konkursa Centra.

Pod povezanim licem iz tačaka 1) i 3) podrazumeva se:

1) pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

2) pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

3) pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;

4) fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz tačaka 4) i 5) podrazumeva se:

1) krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;

2) supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

3) usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;

4) druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu, dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: overenu fotokopiјu izvoda o registraciјi ustanove (ne stariju od 6 meseci); fotokopiјu uverenja o akreditaciјi visokoškolske ustanove, uključujući i akreditaciju studijskih programa orijentisanih na filmsku umetnost; završnu verziјu scenarija; sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu scenariste; biografiju reditelja (sa dosadašnjim radovima na aktivnim linkovima); storyboard (samo za animirane filmove); listu autorske ekipe filma; listu glumačke i tehničke ekipe filma (ukoliko postoјi u ovoј fazi proјekta); dokaz o regulisanim autorskim pravima – overenu izјavu scenariste da јe autor proјekta i da јe saglasan da Ustanova konkuriše sa tim proјektom; finansiјski plan (očekivani priliv sredstava); budžet filma (detaljan predračun filma); vremenski plan realizaciјe filma zaključno sa terminom izrade odgovaraјuće prve kopiјe filma.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 10. februara 2021. do 10. marta 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet koji nije potrebno pretvarati u PDF) za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u Prijavi,na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave dostupan je na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1