SRB ENGObjavljeno: 26. septembar 2016.
Rok: 26. oktobar 2016.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: Stimulacija gledanostiNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) r a s p i s u j e

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: Stimulacija gledanosti

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava domaćih filmskih dela koja su premijerno prikazana u periodu od 01.01.2015. do 30.06.2016. čija je bioskopska gledanost premašila 45.000 gledalaca (ne računajući festivalske projekcije), a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“),
  • da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;
  • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

  • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre ne stariji od 3 meseca,
  • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi

Reditelj, scenarista i producent filma koji konkurišu za ovaj vid stimulacije, mogu podneti zasebne prijave za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava deliti u odnosu 60:25:15 (producent – reditelj – scenarista).

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: popunjenu Tabelu 1; kopije ugovora sa distributerom; overene izveštaje prikazivača (bioskopa); dokaz o uplati prihoda na račun producenta

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 26. septembra do 26. oktobra 2016. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

  • na elektronsku adresu Centra: konkurs2016@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u

ili

  • putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: ognjen@fcs.rs i bristic@fcs.rs

 

PRIJAVA – STIMULACIJA GLEDANOSTI

TABELA 1