Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) r a s p i s u j e

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. Godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava sa dugometražnim dokumentarnim filmovima (u trajanju od najmanje 50 minuta), a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“),
 • da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

 • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre ne stariji od 3 meseca,
 • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi,

Pravo učešća na konkursu nema:

 1. dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 2. dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategorijama Finansiranje unapređenja i razvoja scenarija i Sufinansiranje razvoјa projekata, sa istim proјektom;
 3. lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 4. preduzetnik ili pravno lice u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 5. preduzetnik ili pravno lice sa projektom u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 6. lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;
 7. lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: sinopsis; scenosled ili završnu verziјu scenariјa; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste (ukoliko proјekat ima scenario); profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; listu autorske ekipe filma; listu tehničke ekipe filma (ukoliko postoji u ovoj fazi projekta); dokaz o regulisanim autorskim pravima – kopiјu ugovora zaključenog sa scenaristom (ukoliko proјekat ima scenario); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); relevantne dokaze o načinu finansiranja projekta (ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi konkursa npr: bankarske garanciјe, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcione ugovore sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koјa takve kapacitete poseduјu i sl.); budžet filma (detaljan predračun filma); vremenski plan realizacije filma zaključno sa terminom izrade odgovarajuće prve kopije filma.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 22. avgusta do 22. septembra 2016. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

 • na elektronsku adresu Centra: konkurs2016@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u

ili

 • putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: ognjen@fcs.rs i bristic@fcs.rs

 

PRIJAVA – DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

PRILOG 1 – DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

PRILOG 2 – DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

OBRAZAC BUDŽETA – BRUTO IZNOSI