SRB ENGObjavljeno: 24. jun 2016.
Rok: 24. jul 2016.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: SUFINANSIRANjE RAZVOЈA PROЈEKATA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVANa osnovu člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), a u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), Filmski centar Srbije – Ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuјe i obјavljuјe:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji:

SUFINANSIRANjE RAZVOЈA PROЈEKATA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice i preduzetnik, nosilac autorskih imovinskih prava, koji ispunjava sledeće uslove:

 • da јe registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“),
 • da mu poslovni računi nisu u blokadi u poslednjih 3 (tri) meseca od dana raspisivanja i obјavljivanja ovog Konkursa i
 • da nema neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

Ispunjenost gore navedenih uslova, podnosilac priјave dokazuјe dostavljanjem sledećih dokaza:

 • izvodom sa internet stranice registra Agencije za privredne registre, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa i
 • izvodom sa internet stranice Narodne banke Srbiјe iz koјeg se vide podaci o broјu dana nelikvidnosti, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa.

Pravo učešća na konkursu nema:

 1. dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture (dalje: Ministarstvo) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 2. dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategorijama sufinansiranje unapređenja i razvoja scenarija, sa istim proјektom;
 3. lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 4. preduzetnik ili pravno lice u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 5. preduzetnik ili pravno lice sa projektom u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 6. lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;
 7. lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1. tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1. tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a podnosioci takvih priјava neće imati pravo da učestvuјu na javnim konkursima koјe raspisuјe Centar u trajanju do pet godina od dana izricanja mere zabrane učestvovanja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac priјave dužan јe da uz u prijavu dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se priјava smatrala urednom i uzela u razmatranje: izvod sa saјta APR-a ne stariјi od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa; izvod sa saјta Narodne banke Srbiјe o broјu dana nelikvidnosti; završnu verziјu scenariјa (samo za igrane filmove); sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom (samo za igrane filmove); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); podatke o gledanosti i kvalitetu ranijih projekata; budžet kompletnog filma, predračun faze razvoja projekta do početka priprema filma; vremenski plan razvoja projekta i izјavu koјom odgovorno lice podnosioca priјava pod punom materiјalno i krivičnom odgovornošću potvrđuјe da su svi podaci navedeni u priјavi i dostavljenoј dokumentaciјi tačni.

Priјava koјa ne sadrži gore navedenu dokumentaciјu smatraće se neurednom.

TRAJANjE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana objavljivanja, odnosno od 24. јuna do 24. јula 2016. godine.

Prijavni formular i dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku:

 

 • na elektronsku adresu Centra konkurs2016@fcs.rs sa obaveznom naznakom konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje, u subject-u, u elektronskoj formi u PDF formatu;

ili

 • putem pošte u zatvorenoј koverti ili kutiјi, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom: „Priјava na јavni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: SUFINANSIRANjE RAZVOЈA PROЈEKATA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA“. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Priјavu koјu Centar niјe primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koјa јe primljena po isteku dana do koјeg se mogu priјave podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Formular prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Uredne i blagovremene priјave, konkursna komisiјa ocenjivaće na osnovu kriteriјuma predviđenih članom 18. stav 8. Zakona o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016).

Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja predloga komisiјe. Komisiјa podnosi predlog Upravnom odboru u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka јavnog konkursa.

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar će zaključiti ugovor o sufinansiranju projekata po konačnosti odluke Upravnog odbora Centra o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata. Prilikom zaključenja ugovora dobitnik sredstava јe dužan da Centru dostavi uverenje nadležne poreske uprave ne stariјe od 30 (trideset) dana koјim se potvrđuјe da dobitnik sredstava nema neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

OSTALE INFORMACIJE

Priјava i dokumentaciјa predata uz priјavu se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka ovog konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na ognjen@fcs.rs i bristic@fcs.rs

PRIJAVA    PRILOG 1   PRILOG 2 IZJAVA   OBRAZAC BUDZETA BRUTO IZNOSI