SRB ENGObjavljeno: 05. jun 2008.
Rok: 04. jul 2008.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA FILMSKOG SCENARIJA U 2008. GODINIPravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima (''Službeni list SCG'' br. 61/04).

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave isključivo priču, scenosled ili sinopsis obima do 20 kucanih strana, slova veličine 12 u fontu ariel (u daljem tekstu: scenaristička građa).

Rok za podnošenje prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Komisija obrazovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

1. Fizička lica – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije i autori scenarističke građe kojom konkurišu za dodelu sredstava po ovom konkursu, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pored svojeručnog potpisa autora na svakoj pisanoj stranici materijala za scenario i biografije autora, fizička lica dostavljaju i fotokopiju lične karte, kao i svoju izjavu, overenu od strane nadležnog organa (suda ili opštinskog organa za overu), kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da je autorsko delo kojim učestvuju na konkursu isključivo njihovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu;

2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela i moraju posedovati saglasnost autora scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz registra, dokaz o matičnom broju i PIB broju, overenu izjavu saglasnosti autora scenarija, kao i sve ostale dokaze iz prethodne alineje koji se odnose na fizičko lice autora scenarija.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za finansiranje unapređenja i razvoja filmskog scenarija za 2008. godinu'', na adresu Filmskog centra Srbije, Beograd, Zagrebačka br. 9/lll. Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Prijave po konkursu dostavljaju se u 4 primerka, na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, sa svim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa. Prijava mora biti jasna i nedvosmislena, potpisana svojeručno od strane fizičkog lica učesnika konkursa, odnosno overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica pravnog lica koje učestvuje na konkursu. Obrazac za prijave može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji www.fcs.co.yu, a na zahtev podnosioca prijave van Beograda obrazac može biti dostavljen poštom ili elektronskom poštom. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/2625 131 ili putem elektronske pošte preko adrese bristic@fcs.co.yu ili filmcenterserbia@gmail.com