SRB ENGObjavljeno: 16. septembar 2009.
Rok: 16. oktobar 2009.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA U 2010.Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje filmova na teritoriji Republike Srbije, šifra delatnosti 92110, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

1. Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Republike Srbije;
2. Da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije;
3. Da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije;
4. Da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije;

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju scenarija za dugometražni film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, dokaz o regulisanim autorskim pravima vezanim za scenario, kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i detaljan plan realizacije filma zaključno sa terminom tonske obrade.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

1. Preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije, registrovani za delatnost organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela na teritoriji Republike Srbije i upisani u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Takođe moraju posedovati saglasnost autora scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela, kao i odgovarajuće dokaze o autorstvu za autora, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, preduzetnici dostavljaju fotokopiju lične karte, kao i izjavu autora scenarija, overenu od strane nadležnog organa, kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je autorsko delo koje je deo projekta koji učestvuje na konkursu isključivo njegovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu i kojom daje svoju saglasnost da preduzetnik kao učesnik konkursa može u njegovo ime i za njegov račun učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela. Tekst završne verzije scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora na svakoj pisanoj stranici scenarija, najmanje na jednom primerku;

2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela i takođe moraju posedovati izjavu saglasnosti autora scenarija kao i ostale dokaze o autorstvu u smislu odredaba tačke 1. ovog stava teksta konkursa.

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova konkursa, učesnici konkursa su u obavezi da dostave sledeće dokaze:

 Fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela,
 Dokaz o matičnom broju i PIB broju,
 Overenu izjavu saglasnosti autora scenarija iz stava 4. tačka 1. i 2. ovog konkursa;
 Dokaz da projekat ispunjava uslove iz stava 2. teksta ovog konkursa, odnosno da se može smatrati domaćim kinematografskim delom (Kao dokaz državljanstva za članove autorske, saradničke, izvođačke i filmske ekipe dostavlja se overena izjava ovlašćenog lica učesnika projekta kojom garantuje da većina pomenutih članova ekipe (najmanje 50% plus 1) ima državljanstvo Republike Srbije.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Upravnog odbora, članovi konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije.

Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Upravni odbor Filmskog centra Srbije, na osnovu izveštaja Komisije za izbor projekata za sufinansiranje domaćih dugometražnih filmova, imenovane od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

Po donošenju odluke i objavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbije sa dobitnikom sredstava po konkursu zaključuju ugovor kojim se preciznije regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma za koji je odobrena finansijska podrška.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova'', na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka 9/3.

Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Prijave po konkursu na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, uključujući i tekst završne verzije scenarija, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija i biografiju producenta, odnosno producentske kuće, dostavljaju se u 4 primerka, sa svim potrebnim dokazima definisanim tekstom konkursa. Prijava mora biti jasna i nedvosmislena, potpisana od strane ovlašćenog lica učesnika konkursa, i overena pečatom privrednog subjekta ili preduzetnika – učesnika konkursa. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs, a na zahtev podnosioca prijave čije je sedište van teritorije grada Beograda, konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131 ili putem elektronske pošte preko adresa bristic@fcs.rs.