SRB ENGObjavljeno: 01. oktobar 2009.
Rok: 30. oktobar 2009.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2010. GODINIPravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (državljani Republike Srbije) koji su upisani u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela, šifra delatnosti 92110, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

1. Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Republike Srbije;
2. Da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije;
3. Da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije;
4. Da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije

NAPOMENA:
Kao dokaz državljanstva za članove autorske, saradničke, izvođačke i filmske ekipe dostavlja se overena izjava ovlašćenog lica učesnika projekta kojom garantuje da većina pomenutih članova ekipe (najmanje 50% plus 1) ima državljanstvo Republike Srbije.

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to:

– Prijavu po konkursu, na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, završnu verziju sinopsisa/scenarija, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora sinopsisa/scenarija, biografiju producenta, odnosno producentske kuće u 4 primerka
– Overenu izjavu autora sinopsisa/scenarija kojom potvrđuje svoja autorska prava i daje saglasnost da pravno lice ili preduzetnik može učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela (tekst izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije), kopije ugovora ili predugovora sa značajnim učesnicima projekta ili overene izjave, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije, detaljan plan realizacije filma, zaključno sa terminom završene tonske obrade, fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, dokaz o matičnom broju i PIB broju, a za preduzetnike i fotokopiju lične karte treba dostaviti u 1 primerku

Tekst završne verzije sinopsisa/scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora najmanje na jednom primerku svake pisane stranice scenarija/sinopsisa. Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica učesnika konkursa, i overena pečatom pravnog lica ili preduzetnika – učesnika konkursa. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje domaćih dokumentarnih, animiranih i kratkih igranih filmova u 2010. godini'', na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka br. 9/III. Prijave se mogu dostaviti neposredno predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije. Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Upravni odbor Filmskog centra Srbije, na osnovu izveštaja Komisije za izbor projekata za sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih, animiranih i kratkih igranih filmova, imenovane od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131, ili putem elektronske pošte preko adrese bristic@fcs.rs