SRB ENGObjavljeno: 02. novembar 2009.
Rok: 02. decembar 2009.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA U 2010. GODINIPravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (državljani Republike Srbije) koji su upisani u odgovarajući registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela (šifra delatnosti 92110) koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.
Manjinskim koprodukcijama, u smislu ovog konkursa, smatraju se one koprodukcije koje se pretežno finansiraju sredstvima stranih koproducenata, odnosno u kojima domaći producent učestvuje sa najmanje 10%, a najviše 30% sredstava u ukupnom budžetu filma.
Prednost pri dodeli sredstava imaju projekti iz zemalja u regionu.
Manjinske koprodukcije koje budu izabrane po ovom konkursu, u obavezi su da dobijena sredstva iskoriste isključivo na teritoriji Republike Srbije (snimanjem, angažovanjem tehnike, autora, glumaca i saradnika na realizaciji filma, koji su državljani Republike Srbije).
Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to:
– u 4 primerka: prijavu po konkursu, na propisanom obrascu konkursne dokumentacije, završnu verziju scenarija za dugometražni film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija,biografiju producenta, odnosno producentske kuće,
– u 1 primerku: kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, detaljan budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i dokazima o učešću stranih koproducenata i plan realizacije filma, zaključno sa terminom završene tonske obrade

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova konkursa, učesnici konkursa su u obavezi da dostave sledeće dokaze:
– Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela (šifra delatnosti 92110)
– Dokaz o matičnom broju i PIB broju, a za preduzetnike i fotokopiju lične karte;
– Overenu izjavu autora scenarija kojom potvrđuje svoja autorska prava i daje saglasnost da pravno lice ili preduzetnik može učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela (tekst izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije);
– Dokaz da se projekat kojim učesnik učestvuje na konkursu može smatrati manjinskom koprodukcijom, u smislu stava 2. teksta ovog konkursa, odnosno dokaz o visini učešća domaćeg i stranih koproducenata u ukupnom budžetu filma.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ''indirektni korisnici budžeta'', članovi Konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora ili na drugi način angažovana u obavljanju delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije. Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima podrške doneće Upravni odbor Filmskog centra Srbije, na osnovu izveštaja Komisije za izbor projekata za sufinansiranje manjinskih koprodukcija, imenovane od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje manjinskih koprodukcija u 2010. godini'', na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka br. 9/III. Prijave se mogu dostaviti neposredno, predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.
Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova, svakog radnog dana, ili na internet prezentaciji Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131, ili putem elektronske pošte preko adrese bristic@fcs.rs