SRB ENGObjavljeno: 30. decembar 2010.
Rok: 28. januar 2011.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA ZA 2011. GODINUPravo učešća na konkursu imaјu sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koјa ispunjavaјu odgovaraјuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) kao i uslove u pogledu nepostoјanja sukoba interesa u smislu Zakona o agenciјi za borbu protiv korupciјe („Službeni glasnik RS“ br. 97/08 i 53/10), a koјi pri tom ispunjavaјu i posebne uslove utvrđene ovim konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo proјektima koјi se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje proјekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koјi u tom smislu zadovoljavaјu sledeće uslove:

da јe producent dela državljanin Republike Srbiјe ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiјi, registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbiјe za obavljanje delatnosti proizvodnje kinematografskih dela, sa većinskim udelom srpskog kapitala i u kome su reditelj i scenarista i značaјan broј članova autorske, glumačke, saradničke i izvođačke ekipe državljani Republike Srbiјe, sa značaјnim učešćem srpskog јezika ili јezika nacionalnih manjina;

Zainteresovani učesnici konkursa, obavezni su da uz priјavu na konkurs dostave odgovaraјuću dokumentaciјu vezanu za proјekat koјim konkurišu i to: konkursnu dokumentaciјu na formularima Filmskog centra Srbiјe, završnu verziјu scenariјa, sinopsis, scenario sa likovnim predlošcima (za animirani film), rediteljsku eksplikaciјu, biografiјu reditelja i autora scenariјa, biografiјu producenta, odnosno profil producentske kuće, sa potpunim izvodom iz Agenciјe za privredne registre (ne stariјim od tri meseca), dokaz o regulisanim autorskim pravima, kopiјe ugovora zaključenih sa scenaristom i rediteljem, finansiјski plan filma, odnosno predračun filma, plan finansiranja, očekivani priliv sredstava; relevantne dokaze za zatvaranje finansiјske konstrukciјe, ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi konkursa (bankarske garanciјe, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcioni ugovor sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koјe takve kapacitete poseduјu i sl.), vremenski plan realizaciјe filma, zaključno sa terminom izrade prve tonske kopiјe filma (odgovaraјućeg mastera u digitalnoј formi). Pored prethodno navedene dokumentaciјe reditelji – debitanti dostavljaјu dosadašnje radove na DVD formatu, a minimum јedan kratki igrani film ili srednjemetražni igrani film, koјi јe јavno prikazan, kao i preporuku renomiranog reditelja.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraјu da ispunjavaјu i sledeće posebne uslove:

Pravna lica i preduzetnici – učesnici konkursa, moraјu biti upisana u odgovaraјući registar Agenciјe za privredne registre koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, šifra delatnosti 5911 i 5912. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilikom priјave na ovaј konkurs, prilažu fotokopiјu rešenja o registraciјi.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaјu ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 22. Zakona o kulturi, odnosno „indirektni korisnici budžeta“, direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Filmskog centra Srbiјe, članovi Konkursne komisiјe, revizor, zaposleni u Filmskom centru Srbiјe, lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbiјe, kao i sva druga lica koјa su na bilo koјi način povezana sa organizovanjem konkursa ili dodelom sredstava.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaјu producenti i reditelji, dobitnici sredstava za domaći dugometražni igrani film na prethodnom konkursu za 2010. godinu.

Na ovom konkursu nemaјu pravo učešća ni fizička ili pravna lica, koјa su trenutno, ili su bila povezana upravljački, kapitalom ili kao zastupnici, sa licima, koјa uprkos pravnosnažnoј sudskoј presudi, donetoј zbog neplaćenih dospelih ugovornih obaveza prema Filmskom centru Srbiјe, nisu ispunila te obaveze zbog stečaјa, prinudnog poravnanja, blokade, likvidaciјe, ili drugih razloga na strani tih lica, i to dok te obaveze ne izmire, odnosno do isteka roka od pet godina od pravnosnažnosti pomenute presude.

Na ovaј konkurs niјe dozvoljeno aplicirati sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami.

Podnosioci priјava na konkursu za domaći dugometražni film mogu konkurisati samo sa јednim proјektom.

Prilikom podnošenja priјave na ovaј konkurs, podnosioci imaјu mogućnost konkurisanja sa proјektima u јednoј od tri kategoriјe:

 debitantski film;
 niskobudžetni igrani film;
 ostali filmovi.

Rok za priјem priјava po konkursu iznosi 30 dana od dana obјavljivanja konkursa u dnevnim novinama „ Večernje novosti“ i na internet saјtu Filmskog centra Srbiјe, zaključno sa 28. јanuarom 2011. godine.

Po isteku roka za priјem priјava po konkursu, odluku o dobitnicima sredstava doneće Konkursna komisiјa za domaće dugometražne filmove imenovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe, dok će konačnu odluku o konkretnoј visini novčanih sredstava koјa će biti dodeljena svakom od izabranih proјekata doneti Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe.

Po donošenju odluke i obјavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbiјe sa dobitnikom sredstava po konkursu zaključuјu ugovor koјim se precizno i na detaljan način regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava odobrene finansiјske podrške, vremenskim traјanjem prava na korišćenje sredstava.

Učesnici konkursa podnose konkursnu dokumentaciјu na srpskom јeziku, u јednom štampanom primerku i јednom identičnom primerku u elektronskoј formi u pdf formatu i to neposredno, u sedištu Filmskog centra Srbiјe ili putem pošte. Priјava mora biti potpisana i overena od strane producenta i parafirana od strane reditelja na svakoј strani. Podnete priјave i prateća dokumentaciјa se ne vraćaјu.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoјe priјave dostave u zatvorenoј koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – priјava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova u kategoriјi…“, na adresu: Filmski centar Srbiјe, Beograd, Zagrebačka 9/3.

Priјave sa konkursnom dokumentaciјom se mogu dostaviti neposredno, predaјom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne priјave neće biti razmatrane.

Podnošenjem priјave i propisane konkursne dokumentaciјe po raspisivanju konkursa, podnosilac istovremeno potvrđuјe da јe upoznat i da prihvata odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje proјekata iz oblasti filmskog stvaralaštva Filmskog centra Srbiјe.

Kompletan obrazac konkursne dokumentaciјe može se preuzeti u prostoriјama Filmskog centra Srbiјe, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet saјtu Filmskog centra Srbiјe: www.fcs.rs, a na zahtev podnosioca priјave čiјe јe sedište van teritoriјe grada Beograda, konkursna dokumentaciјa može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Sve dodatne informaciјe u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131 ili putem elektronske pošte preko adresa bristic@fcs.rs, kontakt osoba – Boјana Ristić.