SRB ENGObjavljeno: 25. februar 2015.
Rok: 26. mart 2015.

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategorijama: produkcija kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova; produkcija studentskih završnih filmova; razvoj projekata domaćih dugometražnih filmova; razvoj scenarijaNa osnovu člana 18. Zakona o kinematografiji, odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10, 90/11) Filmski centar Srbije

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategorijama:
 – produkcija kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova
 – produkcija studentskih završnih filmova
 – razvoj projekata domaćih dugometražnih filmova
 – razvoj scenarija

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani čiji je pravni položaj regulisan zakonom, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom, a koji podnesu neophodnu konkursnu dokumentaciju (postavljena je uz tekst konkursa na internet stranici Filmskog centra Srbije www.fcs.rs) te su:

 – upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (APR) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela (5911)
 – visokoškolske ustanove registrovane i akreditovane na teritoriji Republike Srbije i to isključivo one sa studijskim programima fokusiranim na filmsku umetnost i isključivo u kategoriji studentskix završnih filmova
 – fizička lica, isključivo u kategoriji za razvoj scenarija

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije, članovi konkursnih komisija, zaposleni u Filmskom centru Srbije, lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije kao i sva druga lica koja su na bilo koji način povezana s organizovanjem konkursa i dodelom sredstava.

Pravna lica i fizička lica koјa nisu opravdala namensko trošenje finansiјskih sredstava koja su dodeljena ugovorom zaključenim sa Filmskim centrom Srbije.

Dobitnici sredstava po nekom od prethodnih konkursa Filmskog centra Srbiјe, ne mogu ponovo konkurisati za dobiјanje finansiјskih sredstava za isti proјekat.

Pravna lica i fizička lica koјa apliciraјu na konkurs sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami.

Filmski centar Srbije ne finansira proјekte pornografske prirode, proјekte koјi zagovaraјu nasilje, otvoreno vređaјu ljudsko dostoјanstvo ili pospešuјu mržnju.

Podnošenje priјava sa neverodostoјnim i netačnim podacima biće sankcionisano izuzimanjem podnosioca iz ovog i narednih konkursa u traјanju od 2 godine.

SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE KRATKIH IGRANIH, ANIMIRANIH I EKSPERIMENTALNIH FILMOVA

Učesnici konkursa koji se prijavljuju za ovu kategoriju dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:
Izvod iz APR-a, završnu verziju scenarija; sinopsis; rediteljsku eksplikaciju; biografije reditelja i autora scenarija; biografiju producenta i profil producentske kuće; dokaz o regulisanim autorskim pravima (ugovor ili izjava scenariste, kojom daje saglasnost da producent može učestvovati na konkursu); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; listu glumačke i autorske ekipe; detaljan budžet filma; plan finansiranja; vremenski plan realizacije filma zaključno sa terminom izrade mastera, dosadašnje radove reditelja na linku (ukoliko postoje), za animirani film potrebno je dostaviti storyboard i razradu likova.

SUFINANSIRANjE PRODUKCIJE STUDENTSKIH ZAVRŠNIH FILMOVA

Učesnici konkursa koji se prijavljuju za ovu kategoriju dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:
Rešenje o registraciji i uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove; završnu verziju scenarija; sinopsis; rediteljsku eksplikaciju; biografije reditelja i autora scenarija; dokaz o regulisanim autorskim pravima; listu glumačke i autorske ekipe; detaljan budžet filma; plan finansiranja; vremenski plan realizacije filma zaključno sa terminom izrade mastera, dosadašnje radove reditelja na linku, za animirani film potrebno je dostaviti storyboard i razradu likova.

SUFINANSIRANjE RAZVOJA PROJEKATA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:
Izvod iz APR-a; završnu verziju scenarija; rediteljsku i producentsku eksplikaciju projekta; biografiju producenta i profil producentske kuće; planiranu finansijsku konstrukciju vezanu za realizaciju projekta; detaljan plan aktivnosti na realizaciji projekta u fazi razvoja; dokaz o regulisanim autorskim pravima; budžet za fazu razvoja projekta.

FINANSIRANjE RAZVOJA SCENARIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:
scenarističku građu – priču, scenosled ili tritment obima do 20 kucanih strana (font 12) uz uslov da učesnik konkursa u trenutku podnošenja prijave na konkurs poseduje isključivo scenarističku građu koju autor do tada nije eksploatisao, niti postoji u formi scenarija; eksplikaciju autora; biografiju autora; za pravna lica -dokaz o regulisanim autorskim pravima; izvod iz APR-a; biografiju producenta i profil producentske kuće; za fizička lica – potpisanu i overenu izjavu da je autorsko delo kojim učestvuje na konkursu isključivo njegovo autorsko delo; fotokopiju lične karte (ako je lična karta sa čipom, dostaviti očitanu potvrdu) ili pasoša.

TRAJANjE KONKURSA
Konkurs je otvoren od 25. februara do 26. marta 2015. godine.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Obrazac prijave na konkurs dostavlja se u originalu u jednom (1) štampanom primerku, a kompletna konkursna dokumentacija u jednom (1) primerku u elektronskoj formi u PDF formatu.

Obrasci prijava i izjava koji su sastavni su deo konkursne dokumentacije, mogu biti preuzeti na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu”(navesti kategoriju), na adresu Filmskog centra Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, neposredno, predajom ovlašćenom licu, ili preporučenom pošiljkom. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkurs.

Na osnovu predloga Konkursne komisije, Upravni odbor Filmskog centra Srbije donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata.

S izabranim podnosiocima projekata Filmski centar Srbije zaključuje ugovore o sufinansiranju.

Sve dodatne informacije i objašnjenja za sprovođenje konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011/2625-131, ili putem elektronske pošte na bristic@fcs.rs , ognjen@fcs.rs.

Dokumentaciju za prijavljivanje možete preuzeti ovde:

Sufinansiranje proizvodnje kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova


Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Sufinansiranje produkcije studentskih završnih filmova


Prijava

Prilog 1

Sufinansiranje razvoja projekata domacih dugometražnih filmova


Prijava

Prilog 1

Finansiranje razvoja scenarija


Prijava

Prilog 1