SRB ENGObjavljeno: 10. oktobar 2015.
Rok: 10. novembar 2015.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu raspisuje se u sledećim kategorijama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova; Sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih: srednjemetražnih i kratkometražnih filmova; Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova; Stimulacija kvalitetaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), a u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10, 90/11, 61/2013), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu

KATEGORIJE U KOJIMA SE JAVNI KONKURS RASPISUJE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu raspisuje se u sledećim kategorijama:
– Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih: igranih i dokumentarnih filmova;
– Sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;
– Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih: srednjemetražnih i kratkometražnih filmova;
– Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova;
– Stimulacija kvaliteta

OPŠTE ODREDBE ZA SVE KATEGORIJE KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“).

Pravo učešća na konkursu nema:

1. dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture (dalje: Ministarstvo) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
2. dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategorijama sufinansiranje unapređenja i razvoja scenarija i razvoјa projekata, sa istim proјektom;
3. lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
4. preduzetnik ili pravno lice u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
5. preduzetnik ili pravno lice sa projektom u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
6. lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa (osim u kategoriji Stimulacija kvaliteta);
7. lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:
1) pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
2) pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
3) pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
4) fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:
1) krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
2) supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
3) usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
4) druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

POSEBNE ODREDBE ZA KATEGORIJU SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH: IGRANIH I DOKUMENTARNIH FILMOVA

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, od kojih je najmanje jedan debitantski film, ukoliko zadovoljava estetske kriterijume.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 25.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa u ovoj kategoriji dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: izvod iz APR-a; završnu verziјu scenariјa (samo za igrani film); sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; listu autorske ekipe filma, listu glumačke i tehničke ekipe filma, ukoliko postoji u toj fazi projekta (samo za igrani film); dokaz o regulisanim autorskim pravima – kopiјa ugovora zaključenog sa scenaristom ili overena izjava scenariste da je autor projekta i da je saglasan da producent konkuriše sa tim projektom (samo za igrani film); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); relevantne dokaze o načinu finansiranja projekta, ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi konkursa (npr: bankarske garanciјe, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcioni ugovori sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta ili dokazi o učešću pravnih lica koјa takve kapacitete poseduјu, i sl.); budžet filma, odnosno detaljan predračun filma; distributerski i marketinški plan, ukoliko postoje u ovoj fazi projekta; vremenski plan realizacije filma zaključno sa terminom izrade odgovarajuće prve kopije filma.

Reditelji – debitanti dostavljaju i dosadašnje radove na linku, a minimum je: jedan kratki igrani, srednjemetražni igrani ili dokumentarni film.

POSEBNE ODREDBE ZA KATEGORIJU SUFINANSIRANjE ZAVRŠETKA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH IGRANIH I DOKUMENTARNIH FILMOVA

U ovoj kategoriji mogu konkurisati Producenti sa projektom koji je u fazi montaže slike i čije je snimanje završeno u poslednje dve godine.

Učesnici konkursa u ovoj kategoriji dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću dokumentaciјu: izvod iz APR-a; prvu ruku montaže filma (na linku); scenario (samo za igrani film); profil producentske kuće i biografiju producenta; spisak autorske i glumačke ekipe; rediteljsku eksplikaciju; biografiju reditelja i scenariste; dokaz o regulisanim autorskim pravima (kopije zaključenih ugovora); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; vremenski plan realizaciјe faze završetka filma, zaključno sa terminom izrade prve kopije (mastera) filma; finansijski plan realizacije završetka filma; kompletan budžet filma sa detaljnom razradom završetka filma, promocije i plasmana; specifikaciju utrošenih sredstava do podnošenja prijave za završetak filma; distributerski plan, plan promocije i plasmana filma.

POSEBNE ODREDBE ZA KATEGORIJU SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH: SREDNjEMETRAŽNIH I KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

Učesnici konkursa u ovoj kategoriji dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: izvod iz APR-a; sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; listu autorske ekipe filma; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); budžet filma, odnosno detaljan predračun filma; vremenski plan realizacije filma zaključno sa terminom izrade odgovarajuće prve kopije filma.

POSEBNE ODREDBE ZA KATEGORIJU SUFINANSIRANjE RAZVOJA PROJEKATA DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa u ovoj kategoriji dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: izvod iz APR-a; završnu verziјu scenariјa; sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; dokaz o regulisanim autorskim pravima – kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom ili overenu izjavu scenariste da je autor projekta i da je saglasan da producent konkuriše sa tim projektom; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); podatke o gledanosti i kvalitetu ranijih projekata; budžet filma, odnosno predračun faze razvoja projekta do početka priprema filma; vremenski plan razvoja projekta.

POSEBNE ODREDBE ZA KATEGORIJU STIMULACIJA KVALITETA

U ovoj kategoriji mogu konkurisati Producenti (odnosno scenaristi i reditelji, pod dole navedenim uslovima) domaćih filmskih dela koja su u periodu od 01.01.2013. godine zaključno sa 31.12.2014. godine učestvovala ili osvajala nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, i to:
 – na glavnim ili pratećim programima festivala: Kan, Berlin, Venecija;
 – na glavnim ili pratećim programima festivala: IDFA, Sundance, Hot Docs;
 – dobitnici nagrada Oscar ili Europian Film Awards;
 – u užem izboru za nagradu Oscar.

Ukoliko su reditelj, scenarista i producent filma koji konkuriše za ovaj vid stimulacije prekinuli saradnju, moguće je da svaki od njih podnese prijavu za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava dodeliti u odnosu 60:25:15 (reditelj – producent – scenarista).

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju: izvod iz APR-a; potvrde o učešću na festivalima i osvojenim nagradama; dokumentaciju vezanu za naredni projekat.

Sredstva dobijena po ovom konkursu moraju biti iskorišćena za realizaciju narednog projekta u periodu od tri godine.

TRAJANjE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ''Večernjim novostima'', odnosno od 10. oktobra do 10. novembra 2015. godine.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:
 na elektronsku adresu Centra konkurs2015@fcs.rs sa obaveznom naznakom konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje, u subject-u;
ili
 putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata.

Sa izabranim podnosiocima projekata Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na ognjen@fcs.rs i bristic@fcs.rs

Dokumentaciju za prijavljivanje za kategoriju domaci dugometražni: igrani i dokumentarni filmovi možete preuzeti ovde:


Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Budžet

Dokumentaciju za prijavljivanje za kategoriju završetak domacih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmovi možete preuzeti ovde:


Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Dokumentaciju za prijavljivanje za kategoriju domaci dokumentarni: srednjemetražni i kratkometražni filmovi možete preuzeti ovde:


Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Dokumentaciju za prijavljivanje za kategoriju razvoj projekata domacih dugometražnih filmova možete preuzeti ovde:


Prijava

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Dokumentaciju za prijavljivanje za kategoriju stimulacija kvaliteta možete preuzeti ovde:


Prijava