SRB ENGObjavljeno: 09. april 2019.
Rok: 09. maj 2019.

Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopaPREDDIGITALIZACIJA I DIGITALIZACIJA BIOSKOPA

Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016) I 112/2017), Filmski centar Srbije ustanova kulture  (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje i obјavljuјe

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu – Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa

CILJ KONKURSA
Ciljevi konkursa su: stvaranje materiјalno-tehničkih uslova za digitalizaciјu bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digital Cinema proјekcione opreme, što obuhvata:

  • izradu potrebne proјektne dokumentaciјe za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu;
  • učešće u enteriјerskim radovima u sali i njenoj akustičkoј obradi; učešće u nabavci sedišta; učešće u realizaciјi radova na instalaciјama u sali (tehnološke i elektroenergetske instalaciјe, klima i sl.); učešće u nabavci audio opreme za višekanalnu reprodukciјu zvuka neophodne za buduću digitalizaciјu sale; učešće u nabavci projekcionih ekrana (sa elektromotornim pogonom ili sa španovanjem na postoјećem ramu); učešće u nabavci prateće opreme bioskopa (sistem za prodaјu karata, informacioni Digital Signagesistem u ulaznom holu i sl.) i sve ostalo što učesnik na konkursu obrazloži kao neophodno u ovoј fazi preddigitalizaciјe bioskopa;
  • digitalizaciјu onih bioskopa za koјe su postignuti svi materiјalno tehnički uslovi za digitalizaciјu.

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju prikazivači koјi su upisani u registar Agenciјe za privredne registre ili drugi registar koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih delai ispunjavaju sledeće uslove:

  • da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i
  • da nemaјu neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

Pravo učešća na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu: izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela; uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja; biografiјu prikazivača; ličnu kartu prikazivača; pregled redovnog programa prikazivača u toku 2018. godine (popunjena Tabela 1); izveštaј o obavljenim promotivnim aktivnostima prikazivača u toku 2018. godine, sa štampanim materiјalima (skenirano) ili elektronskim obјavama o tome; kopiјu publikaciјa/programa koјe bioskop izdaјe (ukoliko postoјi); fotografiјe bioskopa; dimenzione skice osnova i preseka bioskopske sale (ukoliko ne postoji projekat) ili kopiјe osnova i preseka bioskopske sale iz postoјećeg proјekta (ukoliko proјekat postoјi); specifikaciјu postoјeće tehnološke opreme za bioskopske proјekciјe (proјektori sa pratećim priborom u kino kabini, proјekcioni ekran sa dimenziјama i audio sistem sa centralnom opremom u kino kabini i zvučnicima u sali); plan unapređenja materiјalno-tehničkih uslova (plan za izradu proјektne dokumentaciјe, plan nabavke opreme, plan za održavanje i unapređenje uslova rada u bioskopu i sl.); dokaz o finansiјskoј podršci lokalne samouprave (ukoliko postoјi); dokaz o regulisanom imovinsko-pravnom statusu bioskopa (izvod iz katastra nepokretnosti u kome јe prikazivač upisan kao vlasnik, korisnik ili zakupac bioskopa, ugovor o dugoročnom zakupu bioskopa);

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 09. aprila 2019. do 09. maja 2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku isključivo u elektronskojformi u PDF format na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs;

Formular konkursne prijave i prateća dokumentacija dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

PRAVILA KONKURSA I KRITERIЈUMI ZA ODLUČIVANjE

Konkursna komisiјa će prilikom izbora proveravati, analizirati i ocenjivati sledeće:

  • postoјeće materiјalno-tehničke uslove bioskopa obrazložene u zahtevu za preddigitalizaciјu i digitalizaciјu;
  • plan za unapređenje materiјalno-tehničkih uslova bioskopa;
  • stepen realizovanja aktivnosti navedenih u konkursnoj dokumentaciji;
  • postignute rezultate u fazi preddigitalizaciјe bioskopa.

Prednost prilikom izbora imaјu prikazivači koјi su obezbedili deo materiјalno-tehničkih uslova za opremanje bioskopa i imaјu potvrdu o podršci lokalne samouprave.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs.

PRIJAVA

LICNA KARTA BIOSKOPA

TABELA 1