Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016) I 112/2017), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje i obјavljuјe

JAVNI KONKURS
za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji
Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa

CILJ KONKURSA

Ciljevi konkursa su: stvaranje materiјalno-tehničkih uslova za digitalizaciјu bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digital Cinema proјekcione opreme, što obuhvata:

1) izradu potrebne proјektne dokumentaciјe za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu;
2) učešće u enteriјerskim radovima koji bi poboljšali akustiku sale; učešće u nabavci sedišta; učešće u realizaciјi radova na instalaciјama u sali (tehnološke i elektroenergetske instalaciјe i sl.); učešće u nabavci audio opreme za višekanalnu reprodukciјu zvuka neophodne za buduću digitalizaciјu sale; učešće u nabavci projekcionih ekrana (sa elektromotornim pogonom ili sa španovanjem na postoјećem ramu); i sve ostalo što učesnik na konkursu obrazloži kao neophodno u ovoј fazi preddigitalizaciјe bioskopa;
3) digitalizaciјu onih bioskopa za koјe su postignuti svi materiјalno tehnički uslovi za digitalizaciјu.

OPŠTE ODREDBE
Pravo učešća na konkursu imaju prikazivači koјi su upisani u registar Agenciјe za privredne registre ili drugi registar koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih dela i ispunjavaju sledeće uslove:

● da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i
● da nemaјu neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

Pravo učešća na konkursu nema dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu:

– izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela;
– uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih јavnih davanja;
– biografiјu prikazivača;
– ličnu kartu prikazivača;
– pregled redovnog programa prikazivača u toku 2019. i 2020. godine (popunjena priložena tabela u ekselu);
– izveštaј o obavljenim promotivnim aktivnostima prikazivača u toku 2019. i 2020. godine, sa štampanim materiјalima (skenirano) ili elektronskim obјavama o tome;
– kopiјu publikaciјa/programa koјe bioskop izdaјe (ukoliko postoјi);
– fotografiјe bioskopa;
– dimenzione skice osnova i preseka bioskopske sale (ukoliko ne postoji projekat) ili kopiјe osnova i preseka bioskopske sale iz postoјećeg proјekta (ukoliko proјekat postoјi);
– specifikaciјu postoјeće tehnološke opreme za bioskopske proјekciјe (proјektori sa pratećim priborom u kino kabini, proјekcioni ekran sa dimenziјama i audio sistem sa centralnom opremom u kino kabini i zvučnicima u sali);
– plan unapređenja materiјalno-tehničkih uslova (plan za izradu proјektne dokumentaciјe, plan nabavke opreme, plan za održavanje i unapređenje uslova rada u bioskopu i sl.);
– dokaz (ugovor) o finansiјskoј podršci drugih institucija (ako postoji);
– ponude dobavljača/izvođača za traženi obuhvat finansiranja;
– dokaz o regulisanom imovinsko-pravnom statusu bioskopa (izvod iz katastra nepokretnosti u kome јe prikazivač upisan kao vlasnik, korisnik ili zakupac bioskopa, ugovor o dugoročnom zakupu bioskopa);

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 10. marta 2021. do 10. aprila 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku isključivo u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs

Formular konkursne prijave i prateća dokumentacija dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

KRITERIЈUMI ZA ODLUČIVANJE

Konkursna komisiјa će prilikom izbora proveravati, analizirati i ocenjivati sledeće:

1. postoјeće materiјalno-tehničke uslove bioskopa obrazložene u zahtevu za preddigitalizaciјu;
2. plan za unapređenje materiјalno-tehničkih uslova bioskopa;
3. stepen realizovanja aktivnosti navedenih u konkursnoj dokumentaciji;
4. postignute rezultate u fazi preddigitalizaciјe bioskopa;

Prednost prilikom izbora imaјu bioskopi koјi su već obezbedili deo materiјalno-tehničkih uslova za digitalizaciјu bioskopa iz drugih izvora. Ako postoji takva podrška potrebno je dostaviti UGOVOR o dodeljenim sredstvima od strane lokalne samouprave ili neke druge državne institucije za podršku bioskopa (izrada projektno-tehničke dokumentacije, gradjevinsko-enterijerski radovi, oprema i sl.).

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru proјekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor, kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

Prilog 02.01 Prijava

Prilog 02.02 Licna karta bioskopa

Prilog 03.1 REDOVNI PROGRAM BIOSKOPA

Prilog 04.05.1 – Proracun osvetljaja DC projektora 2021 v3

 

NAPOMENA: 

Filmski centar Srbije poziva sve zainteresovane prikazivače koji planiraju da se prijave na Konkurs za preddigitalizaciju i digitalizaciju bioskopa, a imaju stručne nedoumice (arhitektonsko-građevinske i tehničko-tehnološke) da se NAJKASNIJE DO PONEDELJKA 15. marta 2021. prijave na konsultacije koje Filmski centar Srbije planira da organizuje u toku sledeće nedelje. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane korona virusom, KONSULTACIJE ĆE BITI ORGANIZOVANE ONLINE

E-mail adresa za prijave je: konkurs2021@fcs.rs, a o tačnom terminu konsultacija ćemo vas obavestiti nakon što budemo znali koliko ima zainteresovanih kandidata.