SRB ENGObjavljeno: 01. jul 2019.
Rok: 01. avgust 2019.

Stimulacija distribucijeNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“)

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2019. GODINU U KATEGORIJI: STIMULACIJA DISTRIBUCIJE

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju distributeri isključivo domaćih filmskih dela (uključujući manjinske koprodukcije) koja su premijerno prikazana u redovnoj bioskopskoj distribuciji u periodu od 01.07.2018. do 30.06.2019, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • minimum 500 gledalaca za svaki distribuirani film;
  • da su filmovi prikazivani u najmanje 5 bioskopa u 3 različita grada;
  • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću distribucije kinematografskih delatnosti audio-vizuelnih dela (u daljem tekstu: „Distributeri“),
  • da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;
  • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Uslov iz tačke 2) se ne odnosi na dokumentarne filmove.

Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti uz konkursnu prijavu i:

  • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;
  • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na kojem se vidi da Distributer nije u blokadi; i
  • potvrdu da na dan podnošenja prijave na konkurs nema neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

– Biografiju distributera, odnosno profil distributerske kuće;

– Popunjenu Tabelu  (podaci o gledanosti filmova);

– Kopije ugovora sa producentima;

– Dokaz o uplati prihoda na račun producenata;

– Kopije ugovora sa prikazivačima;

– Narativni izveštaj o postignutim rezultatima u distribuciji domaćeg filma;

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 01. jula do 01. avgusta 2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu: na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju distribucije (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji bioskopskog prikazivanja domaćeg filma.

OSTALE INFORMACIJE

Sastavni deo teksta ovog Konkursa predstavlja Tabela bodovanja u prilogu.

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

Tabela bodovanja

Prijava – Stimulacija distribucije

Tabela