SRB ENGObjavljeno: 01. jul 2019.
Rok: 01. avgust 2019.

Stimulacija gledanostiJavni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Stimulacija gledanosti

Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije, Ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Stimulacija gledanosti

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju domaća pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava domaćih filmskih dela, a koja su premijerno prikazana u periodu od 01.07.2018. do 30.06.2019. čija je bioskopska gledanost na teritoriji Republike Srbije premašila:

  • 50 000 gledalaca za dugometražne igrane filmove (ne računajući festivalske projekcije),
  • 5 000 gledalaca za dugometražne dokumentarne filmove (ne računajući festivalske projekcije), a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“);

– da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;

izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Reditelj, scenarista i producent filma koji konkurišu za ovaj vid stimulacije, mogu podneti zasebne prijave za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava deliti u odnosu 60:25:15 (producent – reditelj – scenarista).

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: izvod sa internet stranice Agenciјe za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da јe registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela; Izvod sa internet stranice NBS na kojem se vidi da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs; popunjenu Tabelu; kopije ugovora sa distributerom; izveštaje prikazivača (bioskopa); dokaz o uplati prihoda na račun producenta (izvod sa poslovnog računa),

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs јe obјavljen u „Večernjim novostima“ i otvoren јe od 01.07.2019. godine, zaključno sa 01.08.2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs.

Formular konkursne prijave i prateća konkursna dokumentaciјa dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju gledanosti (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji gledanosti.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

Prijava – Stimulacija gledanosti

Tabela