SRB ENGObjavljeno: 01. novembar 2017.
Rok: 01. decembar 2017.

Stimulacija kvalitetaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Stimulacija kvaliteta

OPŠTE ODREDBE:

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“).

Pravo učešća na konkursu nema:

 1. dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture (dalje: Ministarstvo) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 2. lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 3. preduzetnik ili pravno lice u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 4. preduzetnik ili pravno lice sa projektom u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 5. lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa (osim u kategoriji Stimulacija kvaliteta);
 6. lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (odnosno scenaristi i reditelji, pod dole navedenim uslovima), nosioci autorskih imovinskih prava domaćih filmskih dela koja su u periodu od 01.01.2015. godine zaključno sa 31.12.2016. godine učestvovala ili osvajala nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, i to:

 • na glavnim ili pratećim programima festivala: Kan, Berlin, Venecija;
 • na glavnim ili pratećim programima festivala: IDFA, Sundance, Hot Docs;
 • dobitnici nagrada Oscar ili Europian Film Awards;
 • u užem izboru za nagradu Oscar.

Ukoliko su reditelj, scenarista i producent filma koji konkuriše za ovaj vid stimulacije prekinuli saradnju, moguće je da svaki od njih podnese prijavu za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava dodeliti u odnosu 60:25:15 (reditelj – producent – scenarista).

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju: izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre na koјem se vidi pretežna delatnost Producenta; izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi; potvrde o učešću na festivalima i osvojenim nagradama;

Sredstva dobijena po ovom konkursu moraju biti iskorišćena za realizaciju narednog projekta u periodu od tri godine.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

Konkursna komisija će odlučivati o dodeli sredstava na osnovu sledeće bodovne liste:

FESTIVALI U BERLINU, KANU I VENECIJI:

– Učestvovanje dugometražnih filmova u glavnom takmičarskom programu festivala – 10 bodova;

– Učestvovanje dugometražnih filmova u paralelnim i lateralnim programima festivala – 7 bodova;

– Učestvovanje kratkometražnih filmova u glavnom takmičarskom programu festivala – 5 bodova;

– Učestvovanje kratkometražnih filmova u paralelnim i lateralnim programima festivala – 4 boda;

– Osvajanje nagrade zvaničnog žirija – 20 bodova;

– Osvajanje nagrada nezvaničnog(ih) žirija / publike glavnog programa / nagrada zvaničnog žirija paralelnog programa – 10 bodova;

– Osvajanje nagrada nezvaničnog(ih) žirija / publike paralelnog programa – 5 bodova.

FESTIVALI SANDANCE, IDFA, HOT DOCS

– Učestvovanje dugometražnih filmova u programima festivala – 7 bodova;

– Učestvovanje kratkometražnih filmova u programima festivala – 4 boda;

– Osvajanje nagrade zvaničnog žirija – 16 bodova;

– Osvajanje nagrada nezvaničnog(ih) žirija / publike glavnog programa, nagrada zvaničnog žirija paralelnog programa – 8 bodova;

– Osvajanje nagrada nezvaničnog(ih) žirija / publike paralelnog programa: 4 boda.

OSKAR

– Osvojen Oskar – 50 bodova;

– Ulazak u prvih pet nominacija – 30 bodova;

– Ulazak u prvih devet nominacija – 15 bodova.

EUROPEAN FILM ACADEMY

– Osvojen Felix – 30 bodova;

– Ulazak u prvih pet nominacija – 10 bodova.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 01. novembra do 01. decembra 2017. godine.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu:

na elektronsku adresu Centra konkurs2017@fcs.rs sa obaveznom naznakom konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje, u subject-u;

ili

putem pošte, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Koče Popovića 9/III, odnosno predajom u prostorijama Centra, sa naznakom konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje. Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na ognjen@fcs.rs i bojana@fcs.rs

 

PRIJAVA – STIMULACIJA KVALITETA