SRB ENGObjavljeno: 29. jul 2020.
Rok: 29. avgust 2020.

Stimulacija samostalno snimljenog domaćeg dugometražnog filmaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i112/2017), Filmski centar Srbije (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2020. godinu u kategoriji: 

STIMULACIJA SAMOSTALNO SNIMLJENOG DOMAĆEG DUGOMETRAŽNOG FILMA

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava, na snimljenom, izmontiranom domaćem dugometražnom igranom ili dugometražnom dokumentarnom filmu, minimalne dužine 70 minuta (uključujući najavnu i odjavnu špicu),  koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“);
 • da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs;
 • da su proizvodnju Filma do dana objavljivanja ovog konkursa finansirali isključivo sopstvenim novčanim sredstvima (osim razvoja scenarija i/ili razvoja projekta), novčanim sredstvima obezbeđenim od strane sponzora, privatnih investitora, novčanim sredstvima obezbeđenim od strane inostranih fondova (i/ili) sopstvenim učešćem u opremi; (i/ili) učešćem u pravima članova glumačke ili autorske ekipe projekta;
 • da su do dana objavljivanja ovog konkursa na proizvodnju Filma na teritoriji Republike Srbije potrošili: (i) najmanje 8.000.000,00 RSD za igrani film (ii) najmanje 3.000.000,00 RSD za dokumentarni film, obezbeđenih iz izvora navedenih u prethodnoj tački, što dokazuju izvodima sa računa poslovnih banaka, karticama osnovnih sredstava i ugovorima sa članovima autorske i glumačke ekipe Filma;
 • da su Film proizveli u skladu sa važećim produkcionim i tehničkim standardima za proizvodnju dugometražnog filma;
 • da su do dana podnošenja prijave na konkurs u potpunosti regulisali celokupna autorska prava na Filmu, kao i prema autorima čije materijale koristi u Filmu, osim prava na muzičkim kompozicijama koje se koriste u Filmu;
 • da od dana završetka montaže Filma pa do dana raspisivanja ovog konkursa nije proteklo više od tri godine.

Pravo učešća na konkursu nema:

 • producent sa projektom, odnosno Filmom, koji je proizveden na osnovu materijala proizvedenog za potrebe TV serije;
 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu: ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 • lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su do zatvaranja ovog konkursa započeli bioskopsku distribuciju, isključujući prikazivanje Filma na domaćem ili stranom međunarodnom filmskom festivalu ili manifestaciji;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu ili vređa moral i/ili javni interes Republike Srbije; i
 • dobitnik sredstava na konkursima domaćih institucija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i bilo kojih budžetskih sredstava dobijenih za projekat kojim se konkuriše, izuzev sredstava koja su dodeljena za razvoj scenarija i/ili razvoj projekta.

Pod povezanim licem za potrebe ovog Konkursa podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim fizičkim licem za potrebe ovog Konkursa podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika; i
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra.

DODELA SREDSTAVA

Novčana sredstva na ovom konkursu dodeljivaće se u iznosu do 50% efektivno utrošenih novčanih sredstava obezbeđenih iz privatnih izvora za proizvodnju Filma, pri čemu iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD za igrani film, odnosno od 5.000.000,00 RSD za dokumentarni film.  Stimulacija po ovom konkursu ne dodeljuje se na novčana sredstva obezbeđena po osnovu učešća u opremi i pravima, kao i na novčana sredstva obezbeđena iz inostranih fondova. Takva sredstva uzimaju se u obzir samo i isključivo u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova iz tačke 5) Uvodnih odredbi ovog teksta konkursa.

Dobitnik sredstava na ovom konkursu dužan je da Film sa kojim učestvovao na predmetnom konkursu javno prikaže na mestima relevantnim za javno prikazivanje filmova u Srbiji u roku od  18 meseci od dana potpisivanja ugovora sa Filmskim centrom Srbije.

Dobitnik sredstava na ovom konkursu dužan je da Film sa kojim učestvovao na predmetnom konkursu organizatoru manifestacije od značaja za kulturu Republike Srbije, koju je podržalo ministarstvo nadležno za kulturu, bez naknade ustupi kopiju kinematografskog dela za učešće na toj manifestaciji.

Filmski centar Srbije i Dobitnik sredstva međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa dodeljenim novčanim sredstvima regulisaće ugovorom koji će Filmski centar Srbije i Dobitnik sredstava zaključiti po konačnosti odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbije o dodeli sredstava. Ugovorom će biti regulisana pitanja, koja se tiču, uključujući, ali ne ograničavajući se na sredstva obezbeđenja, način pravdanja i korišćenja dodeljenih sredstava, uslove i način raskid ugovora i posledice raskida ugovora i drugo.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću dokumentaciju: aktivan link za radnu verziju snimljenog i montiranog filma; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; dokaze o regulisanim autorskim pravima – kopiju ugovora sa scenaristom, rediteljem i glavnim snimateljem, kao i kopije ugovora sa autorima i/ili nosiocima imovinskih prava na materijalima koji se koriste u filmu, ukoliko se koristi takav materijal; ugovore sa članovima glumačke i tehničke ekipe filma; budžet projekta; dokaze o izvorima finansiranja filma (izvode iz poslovnih banaka); dokaze o visini utrošenih sredstava na proizvodnju filma do dana objavljivanja ovog  konkursa (izvode iz poslovnih banaka); kartice osnovnih sredstava za opremu sa kojom učestvuje u proizvodnji Filma; ugovore kojim se članovi glumačke ili autorske ekipe odriču honorara na ime učešća u projektu; potpisanu i snabdevenu pečatom listu članova profesionalne autorske, tehničke i glumačke ekipe Filma, sa navođenjem njihovog državljanstva (prilog 1); potpisanu i snabdevenu pečatom izjavu dobitnika sredstava da za projekat kojim konkuriše nije dobitnik sredstava na konkursima domaćih institucija, niti bilo kojih budžetskih sredstava, izuzev sredstava koja su dodeljena za razvoj scenarija i/ili razvoj projekta (prilog 2); distributerski i marketinški plan Filma.

Učešće u opremi priznaje se do iznosa od 20% budžeta projekta, a učešće u pravima priznaje se do iznosa od 20% budžeta projekta.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja, odnosno od 29.07.2020. godine do 29.08.2020. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet koji nije potrebno pretvarati u PDF) za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u Prijavi, na elektronsku adresu Centra: konkurs2020@fcs.rs  sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisija u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog o izboru projekata po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru.

Konkursna komisija ima diskreciono pravo da ne predloži projekat za podršku iako ispunjava uslove iz ovog teksta konkursa ukoliko smatra da projekat ne ispunjava uslove u pogledu kvaliteta sadržaja ili druge kriterijuma iz Zakona o kinematografiji i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa rediteljima i izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor, kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

Novčana sredstva dodeljena po predmetnom konkursu ne mogu se koristiti za pokrivanje sledećih troškova: otkup autorskih prava (osim prava na muzičkim kompozicijama koje se koriste u Filmu); unapređivanje scenarija; istraživanje i obilazak lokacija; troškove kastinga; troškove probnih snimanja; troškove pregleda i otkupa arhivskog materijala; troškove akreditacija; izrade projekta, promo materijala, tizera; troškove prevoda scenarija i projekta; troškove osiguranja, advokatske i računovodstvene usluge; poštanske troškove; troškove reprezentacije, troškove goriva, režijske troškove (plate zaposlenih, zakup poslovnih prostorija, komunalne usluge…) i slično.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2020@fcs.rs

 

PRIJAVA

PRILOG 1

PRILOG 2