SRB ENGObjavljeno: 01. jul 2019.
Rok: 01. avgust 2019.

Stimulacija učešća domaćih filmova na stranim festivalimaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije ustanova kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Stimulacija učešća domaćih filmova na stranim festivalima

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava domaćih filmskih dela koja su u periodu od 01.07.2018. do 30.06.2019. učestvovala ili osvajala nagrade na međunarodnim filmskim festivalima predloženim od strane strukovnih udruženja, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“);

– da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

 

Ukoliko su reditelj, scenarista i producent filma koji konkuriše za ovaj vid stimulacije prekinuli saradnju, moguće je da svaki od njih podnese prijavu za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava dodeliti u odnosu 60:25:15 (reditelj – producent – scenarista).

Podnosilac u prijavi navodi festivale sa kombinovane liste festivala (u prilogu) koji se boduju za stimulaciju učešća domaćih filmova na stranim festivalima. U obzir će biti uzimane samo takmičarske selekcije i ostale redovne oficijelne selekcije festivala.

Jedno isto filmsko delo se na konkurs za Stimulaciju učešća domaćih filmova na stranim festivalima može prijaviti samo jedan put.

 

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave dokaz o učestvovanju na festivalu i osvojenim nagradama:

  • skenirana oficijelna potvrda

ili

  • print screen sa festivalskog sajta uz obavezno naznačen link za datu internet stranicu.

Sredstva dobijena po ovom konkursu moraju biti iskorišćena za realizaciju narednog projekta u periodu od tri godine.

 

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

Konkursna komisija će odlučivati o dodeli sredstava na osnovu bodovne liste predložene od strane strukovnih udruženja.

 

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 01. jula do 01. avgusta 2019. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs

Formular konkursne prijave je dostupan na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

 

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava za stimulaciju učešća domaćih filmova na stranim festivalima (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava Centar zaključuje ugovore o stimulaciji učešća domaćih filmova na stranim festivalima.

 

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog konkursa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

 

Prijava

Lista festivala koji se boduju