Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ) i Uputstva o dodeli sredstava Filmskog centra Srbije br. 03-220 od 21.2.2022. godine, Filmski centar Srbije (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji:

Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji

OPŠTE ODREDBE

Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji, čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na distribuciju i promociju domaćih kinematografskih dela.

Pravo učešća na konkursu imaju distributeri sa domaćim dugometražnim igranim filmovima čija je bioskopska distribucija planirana na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću distribucije kinematografskih delatnosti audio-vizuelnih dela (u daljem tekstu: „Distributeri“);
 • da im poslovni računi nisu blokirani na dan podnošenja prijave na konkurs;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs;
 • da je film sa kojim učestvuju na predmetnom konkursu na dan podnošenja konkursne prijave izmontiran i
 • da je planom distribucije i ugovorima predviđeno da će bioskopska distribucija filma trajati najmanje šest nedelja.

Pravo učešća na konkursu nema:

 • dobitnik sredstava po raniјim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri;
 • distributeri koji se nalaze u postupku povraćaja državne ili pomoći male vrednosti (de minimis pomoći);
 • distributeri koji su bili privredni subjekti u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći.

Distributerima koji ispunjavaju uslove teksta konkursa biće dodeljen fiksni iznos od 600.000,00 RSD po filmu, a koje će Distributer biti dužan da iskoristi namenski, odnosno za pokrivanje troškova distribucije filma, koji ujedno predstavljaju opravdane troškove, a koji će biti navedeni u ugovoru koji će Centar i Dobitnik sredstava zaključiti nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

Sredstva po osnovu ovog konkursa Centar dodeljuje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis pomoć), s tim da maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje pojedinačnom učesniku konkursa ne može preći fiksni iznos od 600.000,00 RSD.

Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova Distributer uz konkursnu prijavu je dužan da dostavi:

 • Izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre;
 • Izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na kojem se vidi da Distributer nije u blokadi;
 • Potvrdu da na dan podnošenja prijave na konkurs nema neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja;
 • Ugovor sa producentom o bioskopskoj distribuciji filma sa dokazom da je film na dan podnošenja prijave izmontiran. Kao dokaz da je film na dan podnošenja prijave izmontiran prihvata se potpisana i overena pečatom izjava producenta da je film koji je predmet distribucije izmontiran;
 • Plan bioskopske distribucije filma sa specifikacijom troškova distribucije koje će biti pokrivenim novčanim sredstvima koja se dodeljuje na Konkursu;

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave, pored dokaza navedenih u Opštim odredbama ovog tekst konkursa, i sledeću konkursnu dokumentaciju:

 • Biografiju distributera, odnosno profil distributerske kuće;
 • Overenu izjavu učesnika konkursa da je film sa kojim učestvuju na predmetnom konkursu domaće kinematografsko delo;
 • Izjavu o prethodno dobijenim javnim sredstvima (dodeljenoj državnoj pomoći i dodeljenoj de minimis pomoći po svim osnovama u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine); da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio privredni subjekt u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći.

Prijava uz koju nije dostavljena dokumentaciju navedenu u tekstu ovog konkursa smatra će se nepotpunom.

 TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u „Večernjim novostima“ odnosno od 19. septembra 2022. godine do 19. oktobra 2022. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2022@fcs.rs sa obaveznom naznakom: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE

Konkursna komisiјa u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa donosi predlog po raspisanom јavnom konkursu i dostavlja ga Upravnom odboru Centra. Na osnovu predloga konkursne komisiјe, Upravni odbor Centra donosi odluku o dodeli sredstava po ovom konkursu (u roku od 15 dana od donošenja predloga komisiјe).

Sa izabranim podnosiocima priјava, odnosno dobitnicima sredstava Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju distribucije domaćeg filma na teritoriji Republike Srbije kojim će bliže biti uređena prava, obaveze i odgovornost u vezi dodeljenim novčanim sredstvima na ovom javnom konkursu.

OSTALE INFORMACIJE

U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiji, Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na konkurs učesnici konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu uslove konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2022@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1

PRILOG 2