Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017) i Uputstva o dodeli sredstava Filmskog centra Srbije br. 03-220 od 21.02.2022. godine, Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova

OPŠTE ODREDBE

Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova, koji se biraju na osnovu kriterijuma iz ovog konkursa čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na stvaranje i promovisanje proizvoda od kulturnog značaja.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava sa dugometražnim dokumentarnim filmovima (u trajanju od najmanje 50 minuta), a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“);
 • da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

 • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre na koјem se vidi pretežna delatnost Producenta;
 • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Pravo učestvovanja na konkursu nema:

 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategorijama Finansiranje unapređenja i razvoja filmskih scenarija i Sufinansiranje razvoјa projekata, sa istim proјektom;
 • lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 • preduzetnik ili pravno lice u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 • preduzetnik ili pravno lice sa projektom u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe  lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu;
 • lice koje se nalazi u postupku povraćaja državne ili pomoći male vrednosti (de minimis pomoći);
 • lice koje je bilo u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 2) i 4) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 5) i 6) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima Centra u trajanju do pet godina.

DODELA SREDSTAVA

Po osnovu ovog javnog konkursa Centar može dodeliti sredstva u iznosu do 100% ukupnih troškova budžeta projekta kojim se konkuriše.

Sredstva se dodeljuju u vidu subvencije i to u bruto iznosu (iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada). Konačni iznos sredstava koji izabrani podnosilac projekta može dobiti zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava Centra opredeljenih po ovom konkursu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: sinopsis (do 2 strane); tritment ili scenario (do 10 strana); rediteljsku eksplikaciјu (do 5 strana); biografiјu reditelja i autora tritmenta/scenarija; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju (do 2 strane); listu autorske ekipe filma; listu tehničke ekipe filma (ukoliko postoji u ovoj fazi projekta); vizuelne reference ili vizuelni materijal (do 7 min); dokaz o regulisanim autorskim pravima; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; izjavu učesnika konkursa o prethodno dobijenim javnim sredstvima (dodeljenoj državnoj pomoći i dodeljenoj de minimis pomoći po svim osnovama u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine), izjavu učesnika konkursa da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, izjavu učesnika konkursa da nije bio privredni subjekt u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći;finansijski plan (očekivani priliv sredstava); relevantne dokaze o načinu finansiranja projekta (ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi konkursa npr: bankarske garanciјe, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcione ugovore sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovaraјućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koјa takve kapacitete poseduјu i sl.); budžet filma; vremenski plan realizacije filma.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđenim Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 I 112/2017), i to:

1) originalnost, autentičnost ideje, teme i sadržaja scenarija;

2) inovativnost, ubedljivost scenarija i doprinos razvoju filmskog jezika;

3) narativna struktura scenarija, karakterizacija likova i uverljivost dijaloga;

4) ocena doprinosa značaju domaće kinematografije;

5) doprinos scenarija u predstavljanju duha vremena;

6) očekivana privlačnost filma za domaći i međunarodni kulturni prostor;

7) uspešnost prethodnih filmskih projekata reditelja filma (gledanost, učešće na festivalima, nagrade);

8) izvodljivost projekta: budžet, složenost snimanja, plan i termini snimanja;

9) učešće stranih producenata u projektu;

10) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

11) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

12) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(b) neophodni resursi;

13) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

14) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u ”Večernjim novostima”, odnosno od 27.07. do 27.08. 2022. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet koji nije potrebno pretvarati u PDF) za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u prijavi, na elektronsku adresu Centra: konkurs2022@fcs.rs  sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata.

Sa rediteljima i izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor, kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

OSTALE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2022@fcs.rs

Prijava

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

OBRAZAC BUDŽETA ZA DOKUMENTARNI FILM