SRB ENGObjavljeno: 07. maj 2019.
Rok: 07. jun 2019.

Sufinansiranje razvoja projekata domaćih animiranih filmovaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Filmski centar Srbije, ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“) raspisuje i obјavljuјe

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. godinu u kategoriji: Sufinansiranje razvoja projekata domaćih animiranih filmova

OPŠTE ODREDBE

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice i preduzetnik, nosilac autorskih imovinskih prava, koji ispunjava sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producent“),
 • da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;
 • da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora dostaviti:

 • izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre,
 • izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Pravo učešća na konkursu nema:

 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema ministarstvu nadležnom za poslove kulture (u daljem tekstu ”Ministarstvo”) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;
 • dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategoriji Finansiranje unapređenja i razvoja scenarija;
 • lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;
 • preduzetnik ili pravno lice u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 • preduzetnik ili pravno lice sa projektom u koјem je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;
 • lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

 • pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
 • pravno lice u koјem je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
 • pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;
 • fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1, tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

 • krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;
 • supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
 • usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;
 • druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a podnosioci takvih priјava neće imati pravo da učestvuјu na javnim konkursima koјe raspisuјe Centar u trajanju do pet godina od dana izricanja mere zabrane učestvovanja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću konkursnu dokumentaciju: sinopsis; tritment ili scenario; autorsku eksplikaciјu; tehnološku eksplikaciju; vizuelni predložak (koncept art, najmanje dva  prikaza izgleda filma, razradu karaktera i prostora i sl); dosadašnje radove na linku (ukoliko postoje); biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); projekciju budžeta kompletnog filma i detaljan predračun faze razvoja projekta; vremenski plan razvoja projekta; overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; overenu izjavu učesnika konkursa o prethodno dobijenim javnim sredstvima.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđene Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 i 112/2017).

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno od 07. maja do 07. juna 2019. godine.

Prijavni formular i dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku: na elektronsku adresu Centra: konkurs2019@fcs.rs sa obaveznom naznakom naziva projekta i konkursne kategorije za koju se projekat prijavljuje u subject-u.

Formular prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Komisiјa podnosi predlog Upravnom odboru u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka јavnog konkursa. Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor.

OSTALE INFORMACIJE

Priјava i dokumentaciјa predata uz priјavu se ne vraća.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2019@fcs.rs

 

PRIJAVA

PRILOG 1

PRILOG 2