SRB ENGObjavljeno: 17. februar 2021.
Rok: 17. mart 2021.

Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmovaNa osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ), Filmski centar Srbije ustanova kulture (u daljem tekstu: „Centar“)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategoriji:

Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova

OPŠTE ODREDBE

Pravo učestvovanja na konkursu ima pravno lice i preduzetnik, nosilac autorskih imovinskih prava, koji ispunjava sledeće uslove:

  • da јe registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“), da mu poslovni računi nisu u blokadi u od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i
  • da nema neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe.

Ispunjenost gore navedenih uslova, podnosilac priјave dokazuјe dostavljanjem sledećih dokaza:

  • izvodom sa internet stranice registra Agencije za privredne registre, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa i
  • izvodom sa internet stranice Narodne banke Srbiјe iz koјeg se vide podaci o broјu dana nelikvidnosti, koјi ne može biti stariji od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa.

Pravo učestvovanja na konkursu nema:

– producent koji je podneo prijavu sa istim projektom na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu – u kategorijama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova, Sufinansiranje proizvodnje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim potencijalom (kоmercijalni repertoarski film) i Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;

– dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije u roku ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture (dalje: Ministarstvo) i/ili prema Centru i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri;

– dobitnik sredstava po ranijim konkursima, osim u kategoriji Finansiranje unapređenja i razvoja scenarija, sa istim proјektom;

– lice kome je izrečena mera zabrane učestvovanja na konkursima Centra, kao i sa njim povezana lica, do isteka perioda za koji je izrečena zabrana;

– preduzetnik ili pravno lice u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;

– preduzetnik ili pravno lice sa projektom u kome je član konkursne komisije ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa filmovima koji su javno prikazani do zatvaranja konkursa;

– lica koјa apliciraјu na konkurs sa namenskim filmovima, naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami, kao i filmovima sa pornografskim sadržajem, sadržajem kojim se otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo, kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, seksualnoj opredeljenosti ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Pod povezanim licem iz stava 1. tačka 1) i 3) ovog člana podrazumeva se:

– pravno lice u kojem to lice poseduje značajno učešće u kapitalu ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

– pravno lice u kom je to lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

– pravno lice koje je zajedno sa tim licem pod kontrolom trećeg lica;

– fizičko lice ili preduzetnik koji je bio vlasnik ili većinski član lica kome je izrečena mera zabrane.

Pod povezanim licem iz stava 1. tačke 4) i 5) ovog odeljka podrazumeva se:

– krvni srodnik člana konkursne komisije u pravoj liniji i krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva;

– supružnik i vanbračni partner člana konkursne komisije i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

– usvojilac ili usvojenik člana konkursne komisije, kao i potomci usvojenika;

– druga lica koja sa članom konkursne komisije žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a podnosioci takvih priјava neće imati pravo da učestvuјu na javnim konkursima koјe raspisuјe Centar u trajanju do pet godina od dana izricanja mere zabrane učestvovanja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac priјave dužan јe da uz u prijavu dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se priјava smatrala urednom i uzela u razmatranje: izvod sa saјta APR-a ne stariјi od 3 (tri) meseca od dana obјavljivanja ovog konkursa; izvod sa saјta Narodne banke Srbiјe o broјu dana nelikvidnosti; završnu verziјu scenariјa (samo za igrane filmove); sinopsis; rediteljsku eksplikaciјu; biografiјu reditelja i scenariste; profil producentske kuće i biografiju producenta; producentsku eksplikaciju (koja mora da sadrži sledeće podatke: šta je do trenutka podnošenja aplikacije urađeno na projektu; šta se planira od aktivnosti tokom daljeg razvoja projekta, distribucijska strategija za film, marketinška strategija za film sa kojim se aplicirira, finansijska strategija za razvoj i finansijska strategija za produkciju filma; kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom (samo za igrane filmove); overenu izjavu učesnika konkursa da je projekat kojim konkuriše domaće kinematografsko delo; finansijski plan (očekivani priliv sredstava); podatke o gledanosti i kvalitetu ranijih projekata; projekciju budžeta kompletnog filma, predračun faze razvoja projekta do početka priprema filma i vremenski plan razvoja projekta.

Priјava koјa ne sadrži gore navedenu dokumentaciјu smatraće se neurednom.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA

Konkurs je otvoren mesec dana od dana objavljivanja, odnosno od 17. februara do 17. marta 2021. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet koji nije potrebno pretvarati u PDF) za svaki dokument posebno prema redosledu navedenom u prijavi, na elektronsku adresu Centra: konkurs2021@fcs.rs  sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje, u subject-u.

Priјavu koјu Centar niјe primio u roku određenom za podnošenje prijava, odnosno koјa јe primljena po isteku dana do koјeg se priјave mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Formular prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Odluka o izboru proјekata biće doneta u skladu sa kriteriјumima za izbor proјekata u kinematografiјi koјi se finansiraјu i sufinansiraјu iz budžeta Republike Srbiјe utvrđene Zakonom o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 – ispr. i 46/2014 – odluka US) i Uredbom o kriteriјumima, merilima i načinu izbora proјekata u kulturi koјi se finansiraјu i sufinasiraјu iz budžeta Republike Srbiјe, autonomne pokraјine, odnosno јedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/2016 i 112/2017  ).

Komisiјa podnosi predlog Upravnom odboru u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka јavnog konkursa. Na osnovu predloga konkursne komisije, Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja predloga komisiјe.

Sa izabranim podnosiocima projekata, koјi su prethodno dostavili uverenje poreske uprave o izmirenim javnim prihodima, ne starije od 10 dana, kojim se potvrđuje da Producent nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza, Centar zaključuje ugovore o sufinansiranju projekata. Izabrani podnosioci projekata u obavezi su da otvore račun kod Uprave za trezor kao i da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata zaključe ugovor sa Filmskim centrom Srbije.

Novčana sredstva dodeljena po predmetnom javnom konkursu biće uplaćena po sledećoj dinamici: 70% po potpisivanja ugovora i 30% nakon podnošenja finalnog izveštaja u kome je dokumentovan  kreativni i finansijski razvoj projekta.

Novčana sredstva dodeljena po predmetnom konkursu mogu se koristiti za pokrivanje sledećih troškova u fazi razvoja projekta:otkup prava; unapređivanje scenarija; istraživanje i obilazak lokacija; troškovi kastinga; troškovi probnih snimanja; troškovi pregleda i otkupa arhivskog materijala; troškovi putovanja i akreditacija; izrada projekta, promo materijala, tizera; poštanski troškovi; troškovi prevoda scenarija i projekta; troškovi članova ekipe (neophodnih u ovoj fazi); troškovi osiguranja, advokatske i računovodstvene usluge.

Dobitnik sredstava na predmetnom konkursnu nema pravo da započne snimanje sa projektom koji je podržan na predmetnom konkursu u roku od 8 (osam) meseci od dana potpisivanja ugovora sa Filmskim centrom Srbije za razvoj projekta.  

OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka ovog konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

PRIJAVA

PRILOG 1

OBRAZAC BUDŽETA ZA IGRANI FILM

OBRAZAC BUDŽETA ZA DOKUMENTARNI FILM