Filmski centar Srbije (FCS) je raspisao javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji. Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u „Večernjim novostima“ odnosno od 19. septembra 2022. godine do 19. oktobra 2022. godine.

Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji, čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na distribuciju i promociju domaćih kinematografskih dela… Distributerima koji ispunjavaju uslove teksta konkursa biće dodeljen fiksni iznos od 600.000,00 RSD po filmu, a koje će distributer biti dužan da iskoristi namenski, odnosno za pokrivanje troškova distribucije filma, koji ujedno predstavljaju opravdane troškove, a koji će biti navedeni u ugovoru koji će FCS i dobitnik sredstava zaključiti nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu centra: konkurs2022@fcs.rs sa obaveznom naznakom: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji u subjectu. Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati. Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2022@fcs.rs.

Detaljnije o Konkursu se možete obavestiti ovde.

Đ. B.