SRB ENG

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Organizacija mrežnih događaja za potrebe promocije srpske kinematografije

11. mart 2019.
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15и 68/15)Филмски центар Србије, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Организација мрежних догађаја за потребе промоције српске кинематографије

број 02/2019

Назив наручиоца: Филмски центар Србије

Адреса наручиоца:Коче Поповића 9, Београд
Интернет страница наручиоца: www.fcs.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста предмета: услуге –QA11-8 За догађаје, PA02-0 Закуп, 15895000-8 Брза храна, 55312000-0 Услуживање у ресторанима отвореног типа, 15000000-8 Храна,пиће, дуван и сродни производи

Уговорена вредност: 7.411.500,00 динара са пдв

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1(једна)

Број прихватљивих понуда: 1 (једна)

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
– Највишаи најнижа: 0,15динара без пдв, тј. 0,15 динара са пдв

Датум доношења одлуке о додели уговора:06.03.2019. године
Датум закључења уговора: 07.03.2019. године
Основни подаци о добављачу: Миросс д.o.o, Мајке Јевросиме 19, Београд, ПИБ 100048877, МБ07481721

Период важења уговора: до реализације средстава предвиђених за предметну набавку, а најдуже годину дана од дана закључења уговора