SRB ENG

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

19. februar 2019.
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15и 68/15)Филмски центар Србије, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Услуге oрганизације путовања за потребе Филмског центра Србије

јнмале вредности

број 1/2019 

Назив наручиоца:Филмски центар Србије

Адреса наручиоца:Коче Поповића 9, Београд
Интернет страница наручиоца: www.fcs.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста предмета: услуге – 63515000-2 – Услуга путовања

Уговорена вредност:6.000.000,00 динара са пдв

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Имајући у виду да је више понуђача имало исту најнижу понуђену цену и исти резервни критеријум, уговор је додељен путем жреба.
Број примљених понуда: 6(шест)

Број прихватљивих понуда: 6 (шест)

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
– Највишаи најнижа: 0,02динара без пдв, тј. 0,02 динара са пдв

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.02.2019. године
Датум закључења уговора: 19.02.2019. године
Основни подаци о добављачу: Миросс д.о.о, Мајке Јевросиме 19, 11000 Београд

Период важења уговора: до реализације средстава предвиђених за предметну набавку, а најдуже годину дана од дана закључења уговора